תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

בעלי תפקידים

שעות קבלת קהל

עקב נגיף הקורונה, המועצה עובדת בהתאם להוראות התו הסגול. 

על מנת להגיע למועצה, יש לתאם מראש טלפונית או באימייל עם בעל התפקיד.

 

יום א- בתאום טלפוני מראש

יום ב-בתאום טלפוני מראש

יום ג-אין קבלת קהל

יום ד -בין השעות 15:00-17:30

יום ה- בתאום טלפוני מראש

הפגישות בתיאום מראש בטלפון. 

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח - 1968- להלן (”החוק”) , מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג - 2013 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המאשרים.

יודגש כי ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית גזר, אחראית על ניהול רישוי עסקים טעוני רישוי, במטרה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור הרחב, במסגרת זו, שמה לה המחלקה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים, בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק, תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

הבקשה לרישיון תוגש על ידי בעל העסק, על פי נוהל הגשת בקשה. יש להגיש בקשה לרישיון ביחס לעסקים טעוני רישוי, בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה / צמצום השטחים), שינוי בבעלות וכדומה.

בנוסף הקימה המחלקה עמדת מחשב שבה יכול כל אזרח לצפות בדרישות החוק, בצו רישוי עסקים טעוני רישוי, במפרטים האחידים של גורמי הרישוי, בדרישות המועצה.

למען הנוחות, תובא להלן תמצית נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק. יובהר כי הנוהל אינו מחליף את הפנייה למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית גזר ואין בו כדי להביא את מכלול הדרישות, כי אם את הדרישות הבסיסיות בלבד, זאת הואיל וחוק רישוי עסקים מגדיר דרישות שונות ביחס לסוגי העסק. המפורטים בצו רישוי עסקים.

דרישות המועצה בנושא רישוי עסקים:

1. כללי
2. מדיניות כללית
3. הגדרות
4. תנאים כלליים
5. נוהל הגשת בקשה
6. אופן טיפול בבקשה
7. חוות דעת מקדמית
8. נוהל מתן היתר בהליך מזורז
9. תוקף הרישיון
10. רוכלות

11. עסקים של עריכת משחקים
12. עסקים בתחומי שטחי מגורים
13. אולמי אירועים, גני שמחות ודיסקוטים

14. אירועים המוניים
15. הצבת שולחנות, כסאות, צמחים ופרחים על המדרכה

16. עסקים בהם נמכרים או מוגשים משקאות משכרים
17. דרישות המועצה לפתיחת תיק ברישוי עסקים
18. הגשת השגה
19. גורם השגה ברשות

1. כללי
פתיחתם וניהולם של עסקים טעוני רישוי לפי החוק לרישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 כפופה לקבלת רישיון מהרשות המקומית, בכפוף להנחיותיהם ולאישורם של גורמים ומשרדי ממשלה אחרים. החוק נועד לאזן בין הצורך להבטיח את חופש העיסוק של התושבים ולקיים חיי מסחר פעילים לבין הצורך להגן על הציבור ולהבטיח אינטרסים הנוגעים לבטיחותו, בריאותו, איכות הסביבה וכללי התכנון והבנייה.בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013 נקבעו סוגי העסקים שפתיחתם וניהולם מחייבים רישוי. כל בקשה לרישיון עסק מחייבת אישור לפיו מתקיימים לגביה דיני התכנון והבנייה ואישור על ידי רשות הכבאות וההצלה. בנוסף, לגבי כל עסק נקבע בצו מיהם הגורמים נותני האישור שאישורם נדרש. ישנם עסקים טעוני רישוי שבהם נקבעו תנאים ע"י נותני אישור, אך אין נדרש אישורם לצורך מתן רישיון העסק. במקרה כזה, הרשות המקומית נדרשת לבחון את התקיימותם של תנאים כאמור. רישיון העסק יינתן על ידי הרשות המקומית, לאחר שנבחנו שיקולי הרשות המקומית וניתנו כל האישורים הנדרשים. 
מסמך זה נועד להציג בפני תושבי המועצה האזורית גזר את הדרישות והתנאים שמציבה המועצה לצורך קבלת רישיון עסק, ואת התהליך לקבלתו (להלן – "דרישות המועצה"). יובהר כי השיקולים המפורטים במסמך זה תוחמו לאלו המצויים בתחומי אחריותה של הרשות המקומית, ואין בהם כדי למצות את מכלול התנאים והמסמכים הנדרשים ע"י נותני האישור השונים, בין שפורסמו או עתידים להתפרסם במסגרת מפרטים אחידים, ובין שנקבעו בדרך אחרת. 

2. מדיניות כללית
המועצה האזורית גזר מעודדת את פתיחתם של עסקים, וזאת לצורך קיומם של חיי מסחר פוריים וערניים, ומתוך מטרה לסייע לפרנסתם של תושבי המועצה ולהגדיל את מגוון השירותים והמוצרים הנגישים להם בתחומי המועצה. במקביל, המועצה רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המועצה, המבקשים לחיות בסביבה כפרית, שקטה ושלווה, נקייה, בריאה ובטוחה. בשיקולי המועצה בהענקת רישיון עסק יינתן משקל נכבד לשמירה על אורח חייהם ואיכות חייהם של התושבים. 

3. הגדרות
"אזור מגורים" - לרבות אזור שהוגדר כאזור מגורים בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בין שקיבלה תוקף ובין שהופקדה, בהתאם לכל חקיקה הדנה בתכנון ובניה, וכן אזור המשמש למגורים למעשה או נמצא בסמיכות לאזור כאמור;
"בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לעניין עריכה וחתימה של תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק כאמור בסעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה: מהנדס רישוי הרשום במדור הנדסה אזרחית, אדריכל רישוי הרשום במדור לארכיטקטורה, או - לגבי מבנה פשוט כהגדרתו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז – 1967 - מהנדס, אדריכל או הנדסאי כהגדרתם בתקנות אלו;
"בעל שליטה בתאגיד" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968;
"החוק" – חוק רישוי עסקים,תשכ"ח-1968;
"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות"- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998;
"יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל" – כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לחללי מערות ישראל, תשכ"ג – 1963;
"יום הזיכרון לשואה ולגבורה" – כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט – 1959; 
"ימי מנוחה"- שבת ומועדי ישראל כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח – 1948;
"מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה", מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותם בסעיפים 19מא ו – 19מא1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שהם עובדי הרשות המקומית או שהרשות המקומית התקשרה עימם לעניין זה;
"מנהל" – מנהל מחלקת רישוי עסקים במועצה;
"משחקים" – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקים כגון ביליארד, קלפים, קוביות;
"נותן אישור" – שר מן המנויים בחוק, שקביעת העסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עימו, או מי שהוסמך על ידו. נותני האישור הם השר להגנת הסביבה, שר הכלכלה, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הבריאות, והשר לביטחון פנים (משטרת ישראל ורשות הכבאות וההצלה), או מי שהוסמכו על ידם, לפי מהות העסק;
"עסק" – עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013;
"עסק החייב באישור נגישות"- עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי בהתאם להגדרה הקבועה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, כגון: מסעדה, בית קפה, מכולת, סופרמרקט, קיוסק, חניון, בית קולנוע, בית הארחה, תחנת דלק, מספרה, ועוד;
"צו רישוי עסקים" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשע"ג – 2013;
"רישיון עסק" – לרבות היתר זמני;
"רוכלות" – עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע, לרבות רוכלות ניידת;
"רשם" – רשם החברות, רשם העמותות, רשם השותפויות, או רשם האגודות השיתופיות;
"שימוש חורג" – כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965;

4. תנאים כלליים
4.1 דרישות המועצה אינן פוטרות את בעל העסק מלקבל רישיון או היתר נוסף, במידה והדבר נדרש לפי כל דין. 
4.2 דרישות המועצה אינן פוטרות בעל עסק מקיום דרישת כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות בדרישות אלו. 
4.3 היעדר דרישה לרישיון עסק עפ"י החוק או עפ"י צו רישוי עסקים, איננה פוטרת את בעל העסק מלקבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים מכוח כל דין.
4.4 לא יינתן רישיון לעסק הטעון רישיון לפי חיקוק אחר, אלא אם כן העסק הורשה לפיו.
4.5 בכל מקרה של סתירה בין דרישות המועצה להוראות כל דין, יגברו הוראות הדין.
4.6 דרישות המועצה מהוות חלק מתנאי הרישיון, ובעל עסק שאינו מקיים הוראות אלו ייחשב למי שלא קיים את תנאי רישיון העסק. 
4.7 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

5. נוהל הגשת בקשה
5.1 בקשה לרישיון עסק תוגש למחלקת רישוי עסקים במועצה. הבקשה תוגש על גבי טופס כמפורט בנספח 1, תיחתם בידי המבקש ותישא חותמת תשלום אגרה. בעת הגשת הבקשה יש להזדהות באמצעות תעודת זהות. המגיש בקשה מטעם תאגיד או שותפות יצרף ייפוי כוח, המסמיך אותו להגיש את הבקשה בשם התאגיד. 
5.2 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים בשלושה עותקים:
(1) צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון.
(2) היתר הבנייה שניתן למבנה ("גרמושקה"), כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש. לגבי נכסים ישנים שנבנו לפני 1965 יוגש תצהיר המעיד שהבניין נבנה בהיתר עפ"י הדין שהיה קיים בצירוף חוות דעת קונסטרוקטור לגבי יציבות המבנה. 
(3) מסמכים המוכיחים את זכויותיו של מבקש הרישיון בנכס (לדוגמה:חוזה שכירות, נסח רישום, הסכם מכירה). 
(4) אם מבקש הרישיון הוא תאגיד, יש להגיש:
א) תעודת הרישום של התאגיד. 
ב) אישור הרשם לגבי זהות בעלי השליטה בתאגיד, במידה וישנם.
ג) אישור רואה חשבון או עורך דין לגבי מורשי החתימה בתאגיד. 
(5) תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק – פירוט לגבי כל אחד ממסמכים אלו נמצא בנספח 2. מסמכים אלו ייערכו ויחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך. 
(6) בעסקים בהם מתבצע תהליך בן מספר שלבים של ייצור או מתן שירות, אן שפעילות העסק מתבצעת בחדרים או במדורים שונים, תצורף פרשה טכנית מילולית המתארת את תהליך הייצור או מתן השירות, ואת סוגי הפעילויות המתבצעות בחדרים או במדורים השונים. 
(7) בעסק המייצר פסולת מסוג המחייב פינוי אשפה נפרד, כדוגמת: מפעלים, נגריות, לולים, יוצג הסכם חתום עם קבלן לפינוי אשפה לאתר מורשה.
(8) כל רישיון או היתר הנדרש לצורך פעילותו של העסק לפי כל דין אחר. מבלי לגרוע בכלליות הוראה זו, יצורף היתר רעלים הניתן מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993 לגבי עסקים בהם מוחזק או נעשה שימוש ברעלים כמשמעותם בחוק האמור. עסקים כאלו כוללים, בין היתר, בריכות שחייה ועסקים בהם מאוחסנים חומרי הדברה ורעלים. 
5.3 יש לצרף לבקשה כל נתון או מסמך הנדרש על ידי נותני האישור או המנהל, בין אם נדרשו במסגרת מפרט אחיד, דרישות המועצה או מכוח הוראות אחרות בחוק רישוי עסקים או על פיו. 
5.4 יש לתאם את מועד הגשת הבקשה עם המנהל.

6. אופן הטיפול בבקשה
6.1 עם קבלת בקשה לרישיון עסק, יינתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה. 
6.2 המנהל רשאי לדחות בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה, אם לא מולאה כראוי או לא נכללו בה כל המסמכים הנדרשים. המנהל ימסור הודעה בכתב בדבר הנימוקים לדחיית הבקשה. 
6.3 במידה שחסרים מסמכים, או נדרשים מסמכים נוספים, יהיה רשאי המנהל להודיע על כך למגיש הבקשה לצורך השלמתם.
6.4 נתקבלה הבקשה והמסמכים המצורפים, יעביר אותה המנהל לאגף הנדסה במועצה, לרשות הכבאות וההצלה ולנותני האישור שאישורם נדרש לצורך בקשה זו בהתאם לצו בדבר רישוי עסקים.
6.5 הרשות המקומית ונותני האישורים רשאים לדרוש נתונים נוספים או חוות דעת מומחה כדי לדון בבקשה.
6.6 ניתן אישור לשימוש חורג ע"י הועדה המקומית, יהיה משך הרישיון לתקופה שאינה ארוכה מתקופה זו.
6.7 בבקשת רישיון לעסק החייב באישור נגישות לפי החוק – תתקבל חוות דעת מומחה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה וחוות דעת מומחה לנגישות השירות המאשרים את קיומן של הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות שהוצאו לפיו. המנהל רשאי ליתן היתר זמני לעסק שאינו מקיים אחר ההוראות לתקופה של שנה לצורך קיומן של הוראות הנגישות, ורשאי להאריך בתקופה נוספת של חצי שנה בלבד, הכל בכפוף להוראות חוק זכויות אנשים עם מוגבלויות. 
6.8 החלטה בדבר בקשה תינתן בתוך 7 ימים ממועד שנמסרו התשובות הנדרשות מנותני האישור. נותן אישור ייתן תשובתו לרשות המקומית תוך 30 ימים, אך רשאי להאריכה מטעמים מיוחדים ובאישור גורמים מוסמכים עד 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה. לא נדרש אישור כאמור, ייתן מנהל מחלקת הרישוי החלטתו בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, ומנימוקים מיוחדים יהיה רשאי להאריך מועד זה עד 60 ימים. 

7. חוות דעת מקדמית
7.1 אדם המבקש חוות דעת מקדמית לגבי התאמת העסק לדרישות החוק, התקנות ומסמך זה,ככל שהדבר נוגע לתחום אחריותה של המועצה, יגיש בקשה בהתאם לטופס שבתוספת השנייה (נספח 2), חתומה על ידו וכשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה. חוות דעת מקדמית לגבי תחום אחריותו של נותן אישור תוגש ישירות אליו.
7.2 לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק, כמפורט בסעיף 5.2 לעיל, אלא אם המנהל פטר את הפונה מהגשת מסמך. המנהל רשאי לדרוש מסמכים נוספים אם הם נדרשים לצורך הבדיקה.
7.3 חוות דעת מקדמית תינתן בתוך 30 ימים מקבלת הבקשה לחוות דעת. בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך פרק זמן זה עד ל – 60 ימים. 

8. נוהל מתן היתר בהליך מזורז (יחול עם כניסתן לתוקף של הוראות החוק בנושא בסוף שנת 2014) 
8.1 בעקבות תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, בסוגי עסקים שנקבעו בצו רישוי עסקים ניתן לבקש היתר לעסק בהליך מזורז (להלן – "היתר מזורז"). 
8.2 בקשה להיתר מזורז תוגש למנהל בצירוף כל המסמכים שנקבעו בס' 5.2 ו – 5.3 לעיל. 
8.3 בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה, רשאי המנהל לדחותה, אם על פי המידע שהוגש לו או על פי מידע נוסף הקיים בידו לא ניתן לתת היתר מזורז. המנהל רשאי להודיע למגיש הבקשה כי הוא נדרש להגיש מסמכים נוספים או למלא אחר תנאים נוספים.
8.4 לא נדחתה הבקשה, יגיש המבקש את המסמכים החסרים וימלא ויחתום על תצהיר כנדרש עפ"י החוק והתקנות. נמסרו כל המסמכים הנדרשים ונחתם התצהיר כנדרש, יינתן היתר מזורז למבקש בתוך שבעה ימים מים הגשתם, אלא אם כן המנהל מצא כי על פי המידע שהוגש או על פי כל מידע נוסף שבידיו לא ניתן לתת היתר מזורז. 
8.5 תוקפו של היתר מזורז יהיה לשנה, או עד להחלטה בדבר הענקת רישיון, לפי המוקדם. ההיתר יוארך בכפוף לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות. 

9. תוקף רישיון
9.1 משך תוקפו של רישיון עסק, למעט היתר זמני, יהיה בהתאם לקבוע בצו בדבר רישוי עסקים. על אף האמור, המנהל יהיה רשאי לקבוע כי תוקפו של רישיון עסק יהיה לתקופה קצרה יותר. 
9.2 המנהל יהיה רשאי לבטל רישיון עסק מיזמתו או מיוזמת נותן אישור. לא יבוטל הרישיון אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו. 
9.3 בעל רישיון עסק יהיה חייב בהגשת בקשה לרישיון חדש באחד מאלה:
(1) כל שינוי בזהות הבעלים של העסק, לרבות העברת שליטה בתאגיד. 
(2) שינוי בסוג העסק או במאפייניו של העסק כפי שהוצגו בעת קבלת הרישיון.
(3) שינוי במבנה בית העסק או הרחבתו.
(4) פטירת בעל העסק. 

10. רוכלות
10.1 המועצה האזורית גזר, מבקשת לצמצם את העיסוק ברוכלות בתחומי המועצה. מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות לא יעלה על מכסה שנקבעה על ידי ראש הרשות, והוא גם רשאי לקבוע את מכסת הרישיונות לעיסוק ברוכלות לפי חלוקה לאזורי מגורים ואזורי מסחר ותעשייה. בהענקת הרישיונות תינתן העדפה לתושבי המועצה האזורית. 
10.2 על אף האמור בסעיפים 10.1 ו -10.5, המנהל רשאי לחרוג ממכסת הרישיונות שנקבעה לצורך הענקת רישיונות עסק לרוכלות במסגרת אירועים חד פעמיים הנערכים מטעם המועצה או היישוב (למשל, אירועי יום העצמאות, אירועים לציון מועד הקמתו של יישוב, ועוד). לצורך אותם אירועים יהיה רשאי המנהל לאשר חריגה מהוראת סעיפים 10.5. 
10.3 יינתן רישיון לעסק רוכלות בתחומים הבאים בלבד: מכירת מזון, מכירת צעצועים, מכירת תכשיטים וחפצי אמנות, מכירת צמחים ופרחים.
10.4 המנהל רשאי לתחום, במסגרת תנאי הרישיון, את המקומות או האזורים שבהם יורשה בעל עסק הרוכלות לפעול.
10.5 לא תתקיים רוכלות בימי מנוחה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
10.6 רוכלות באזורי מגורים תוגבל לשעות 9:00 עד 20:00, ולא תפעל בין השעות 14:00 עד 16:00. רוכלות באזורי מסחר ותעשייה – לא תתקיים לאחר השעה 22:00. המנהל יהיה רשאי להתיר חריגה מהשעות האמורות במסגרת אירועים חד פעמיים.
10.7 לא יעסוק רוכל ברוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול לאחרים. לא יעמדו ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית או כל מתקן או חפץ אחר המשמש לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות.
10.8 לא יכריז רוכל על הטובין הנמכרים על ידו, ולא יפעיל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיסוקו. 
10.9 לא יימכרו משקאות משכרים על ידי עסק רוכלות. 
10.10 בעסק של רוכלות מזון לא יהיה בישול והכנה של מזון. 
10.11 בעל עסק לרוכלות מרכב נדרש להעביר את מיקום העסק מידי שעתיים לאזור אחר בו הורשה להפעיל את העסק. בתום שעות הפעילות יפונה הרכב ממקום הפעילות.
10.12 בעל עסק לרוכלות נדרש להציג אישור בכתב מבעל המקרקעין או המחזיק בהם, לגבי הבקשה לקיים עסק רוכלות באותם מקרקעין. בשטחי ציבור הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של יישוב, יוגש אישור בכתב מאת הועד המקומי או ועד האגודה החקלאית, לפי העניין. 
10.13 רוכלות תפעל עפ"י הנחיות משטרת ישראל שהינן רלבנטיות לאופי פעילותו העסק. רוכלות מזון תפעל בנוסף על פי הוראות משרד הבריאות. המזון הנמכר יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות מזון. 

11. עסקים של עריכת משחקים 
11.1 עסקים של עריכת משחקים יפעלו באזורי מסחר ותעשייה בלבד.
11.2 מליאת המועצה תקבע את מספר הרישיונות שיינתנו להפעלתם של עסקים מסוג זה בתחומי המועצה. 
11.3 לא יותרו משחקים בעלי אופי של הימור (כגון בינגו ופוקר), למעט משחקים המותרים עפ"י דין (פיס, טוטו, לוטו). 
11.4 בעסק מסוג זה יימצא במקום, דרך קבע, אדם האחראי לקיום תנאי הרישיון. 

12. עסקים בתחומי שטחי מגורים
12.1 המנהל רשאי להגביל את שעות הפעילות של עסק בתחומי אזורי מגורים, אם הוא סבור שהרעש הצפוי ממנו עלול לגרום למטרד לתושבי המקום בשעות המנוחה, ובכלל זה בימי שבת וחגים, אך לא יהיה רשאי להגביל בימי חול את שעות הפעילות בין השעות 06:00 בבוקר עד 20:00 בערב, למעט בין 14:00 ל – 16:00 בצהריים.
12.2 המנהל יהיה רשאי לדרוש לגבי עסק הממוקם בתחומי אזור מגורים או בסמוך אליהם, כי תצורף לבקשה חוות דעת מומחה לניטור רעש, וכן יהיה רשאי להזמין חוות דעת מומחה לניטור רעש מטעמו. 
12.3 אין בהוראות אלו כדי לגרוע מהוראותיו של כל דין בעניין מניעת מפגעי רעש. 

13. אולמי אירועים, גני שמחות ודיסקוטקים
13.1 אולמי שמחות וגני אירועים יחויבו בהתקנת מד רעש כקבוע בחוק ובתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו - 2006. 
13.2 בבקשה לרישיון עסק של אולם שמחות או גן אירועים יצורף דו"ח טכני שיכלול – 
(1) תשריט של האולם עם מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה.
(2) ציון קיום התקן מד רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה.
13.3 לפי דרישת המנהל יועבר אליו - 
(1) פירוט מועדי ביצוע כיול מד הרעש ותוצאותיו.
(2) המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מד רעש, ותוצאותיהן.
13.4 הוראות סעיף זה יחולו גם על דיסקוטקים.

14. אירועים המוניים 
14.1 אירוע שבו נאסף קהל באופן חד פעמי במקום שלא יועד לכך (להלן – "אירוע המוני"), חייב בקבלת רישיון עסק. חובה זו אינה חלה על הפגנות, עצרות זיכרון או מחאה, או אירועים חינוכיים הנערכים ע"י מוסדות לימוד, ומבלי לגרוע מחובתם לקבל את אישורי המשטרה ורשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש עפ"י דין.
14.2 לא יינתן רישיון עסק לקיומו של אירוע המוני, אלא אם כן האירוע נערך ע"י גוף ציבורי (החייב ברישיון), ועד יישוב בתחומי המועצה, או גוף שהוא מלכ"ר והאירוע נועד לקדם מטרה ציבורית. 
14.3 בנוסף למסמכים האמורים בסעיף 5.2 לעיל, מגיש הבקשה יצרף את המסמכים הבאים:
1) אישור בעל המקרקעין לקיום האירוע. אם שטח ציבורי – אישור הגורם המוסמך בגוף הציבורי לקיום הפעילות.
2) מסמכים הנדרשים ע"י משטרת ישראל ומשרד הבריאות.
3) כל מסמך נוסף הנדרש על ידי נותן אישור אחר.
14.4 למען הסר ספק, אירוע המוני מחייב קבלת אישור מראש מועדה מקומית לעניין עמידה בדיני התכנון והבניה, רשות הכבאות וההצלה ומשטרת ישראל. במקרה שמוצבים דוכני מזון יידרש רישיון עסק נפרד באישור הגורמים הנ"ל ומשרד הבריאות. 
14.5 הבקשה לרישיון תוגש עד 30 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

15. הצבת שולחנות, כסאות, צמחים ופרחים על המדרכה
15.1 במסגרת תנאי רישיון עסק של מסעדה או בית קפה, ניתן להתיר הצבת שולחנות וכסאות על גבי המדרכה הצמודה לעסק ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
(1) בהיות הועד המקומי בעל הזכויות בשטח בו יוצבו הכיסאות, תועבר עמדתו בנושא למנהל לצורך קבלת החלטת בנושא. 
(2) בכל מקרה, רוחב המדרכה הנותרת להולכי רגל לא יפחת מ – 1.5 מטרים.
(3) בעל העסק אחראי לאיסוף הכיסאות עם סיום שעות הפעילות והחזרתם לתחומי העסק.
15.2 משתלות וחנויות פרחים יהיו רשאיות להציב על המדרכה עציצים וזרי פרחים למכירה, ובלבד שיתקיימו לגביהם התנאים הקבועים בסעיף 15.1.

16. עסקים בהם נמכרים או מוגשים משקאות משכרים
16.1 מכירת משקאות משכרים בעסק מחייבת קבלת רישיון עסק נפרד, למעט אם נקבע אחרת בצו בדבר רישוי עסקים. 
16.2 הוגשה בקשה לרישיון למכירת משקאות משכרים או לרישיון עסק שמכירת או הגשת משקאות משכרים כלולה ברישיון, רשאי המנהל לקבל מידע מהמרשם הפלילי נתונים ממשטרת ישראל לגבי רישום פלילי של מבקש הרישיון, כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א - 1981, ויהיה רשאי שלא להעניק רישיון על סמך עברו הפלילי של המבקש או על סמך חוות דעתה של המשטרה לגבי אופיו. 
16.3 בקשה לרישיון עסק באזור מגורים או בסמוך אליו הכולל מכירה או הגשה של משקאות משכרים, או בקשה נפרדת לרישיון עסק למכירת משקאות משכרים, לא תאושר אם המנהל סבור כי מכירת אלכוהול או הגשתו במקום עלולה ליצור מטרד לתושבים המתגוררים בסמיכות למקום. 

17. דרישות המועצה לפתיחת תיק ברישוי עסקים (לפתיחה לחצו כאן)

18. הגשת השגה (לפתיחה לחצו כאן)

19. גורם השגה ברשות

יניר שמולביץ
08-9274062; 054-3055347
yanirs@gezer-region.muni.il


לכתב ההסמכה לחצו כאן