משק לשעת חירום במועצה

יו"ר הועדה (ראשת המועצה) - רותם ידלין - 08-9274020
רמ"ט הועדה (ס. ראש המועצה) - יהודה שניוייס -  08-9274002
מנכ"לית המועצה - כרמל טל - 08-9274024
מרכז הוועדה (קב"ט המועצה) - אליק מגורי כהן - 08-9274008
חקלאות/ איכות הסביבה (מ"מ מנהל המחלקה) - יניר שמולביץ - 08-9274094
כ"א (מנהלת מחלקת כ"א) - קרן רוזן - 08-9274030
חינוך (מנהל המחלקה) - שלי קרן - 08-9274011
מידע לציבור - מזל דמרי - 08-9274015
רווחה (מנהלת מח' רווחה) - בת שבע פיק - 08-9274070
הנדסה/ מים / תחזוקה / כוח וחשמל (מנהל מח' הנדסה) - עמית קפוזה - 08-9274081