מליאת המועצה האזורית גזר, בישיבתה מיום 27.7.2014, קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לגופים ועמותות בתחום הספורט, לשנת 2015, הפועלים בתחום המועצה.

נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדו של מנכ"ל המועצה, אצל גב' גלי קלדרון.

על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש הבקשה לתמיכה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל התמיכות, עד ליום ה- 25.2.2015, למשרדי מנכ"ל המועצה.

בברכה, 

פטר וייס
ראש המועצה


נוהל תמיכות


נספחים

נספח א'
נספח ב'
נספח ג'


הדפס    סגור