במסגרת פעילויות המועצה למיגור תופעת השלכת גרוטאות וחניית מכוניות נטושות, תבצע מועצה אזורית גזר בקרוב, אכיפה מוגברת לפינוי מכוניות גרוטאות ומכוניות נטושות במטרה להסיר מפגעים וסכנות ולצמצם את מצוקת החניות ולמעשה ישחרר מאות חניות לשימוש הציבור.

על הרשות המקומית, המשמשת כנאמן הציבור, חלה החובה לשמירת הנקיון, מניעת
מטרדים מפגעים וסילוקם. במסגרת חובתה של הרשות הוסמכה היא לסלק גרוטאות רכב שהושלכו ברשות הרבים, להסדיר או לאסור הנחתן של מכונות שנחבלו, גרוטאות ברזל וחפצים אחרים ברשות הרבים ולהורות על סילוקם של אותם חפצים ומה יעשה בהם כשהונחו ברשות הרבים.

המועצה הגדירה נוהל טיפול מיוחד ברכבים נטושים וברכבי גרוטה בהתאם לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984. 

הנוהל כולל מספר שלבים בהם בין היתר: זיהוי בעלות רכב נטוש / גרוטת רכב, תיעוד במזכר ותמונות, דרישה לפינוי הרכב באמצעות הדבקה על שמשת הרכב ודרישה בכתב בדואר . 

ככל שמדובר ברכב נטוש הדרישה בכתב על פינוי הרכב תוך 14 יום בדואר רשום ובדרך מקוונת . בתום 30 יום ממתן ההודעה תודבק דרישה לפינוי וגרירה 14 יום לפני הגרירה. היה 
והרכב נגרר ובעל הרכב לא בא לקבלו, ניתן למכור את הרכב לאחר 45 יום לאחר שנמסרה לו הודעה.
ביקש בעל הרכב לקבל את רכבו תהא הרשות המוסמכת לקבל כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש ברכב.
נמכר הרכב תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הוצאות הרשות.
יודגש כי בהתאם לחוק לרשות הסמכות למכור את הרכב הנטוש.

ככל שמדובר בגרוטת רכב  - זיהוי הגרוטה , תיעוד במזכר ותמונות, דרישה בכתב בדואר רשום לבעל הגרוטה או המחזיק בה לסילוק הגרוטה תוך 10 ימים. לאחר שחלפו 10 ימים ממתן הדרישה תודבק על הרכב הודעה על כוונת הגרירה 48 שעות לפני הגרירה.

במקרים בהם לא ניתן לזהות את בעל הגרוטה- תהא הרשות מוסמכת לסלקה ככל שנמצאת  באותו מקום לפחות חודש ימים ואם סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.
סולקה גרוטת הרכב ע"י הרשות – הרשות זכאית להחזר הוצאותיה בכפוף לתעודות המפרטות הוצאות אלה.

יודגש כי בהתאם לחוק לרשות הסמכות לסלק ולגרוס גרוטת רכב.

יצוין, כי כדי להימנע מאי נעימות, תושבים המחזיקים ברשותם מכוניות ישנות ונטושות שלא נעשה בהם שימוש, מתבקשים לפנותם משטחי החניות במועצה תוך 45 יום מפרסום הודעה זו.

הודעות יפורסמו באתר המועצה.

יחד נשמור על גזר נקייה.