הנחיות כלליות להגשת בקשה

  • תושב הזכאי להנחה נדרש לפרוע את יתרת חוב הארנונה עד ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שבגינה הוגשה הבקשה. במקרה שהתושב לא יפרע את חוב הארנונה עד למועד זה, ההנחה תבוטל ותיווסף ליתרת החוב. 
  • תושב הזכאי להנחות שונות, תינתן לו הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • במקרה שבנכס מתגוררים מספר מחזיקים הזכאים להנחה, תינתן הנחה אחת בלבד בגין אותו נכס, הגבוהה מביניהן.
  • אם התושב מחזיק בשני נכסים או יותר, תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן. 
  • ההנחה תינתן בגין נכס המשמש למגורים בלבד.
  • המועד האחרון להגשת בקשה הוא 31 במרץ של אותה השנה. לא תינתן הנחה למפרע עבור שנות כספים קודמות