אזרח ותיק (הנחה לפי מבחן הכנסה)

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • האישורים המצורפים לבקשה יהיו מעודכנים לאותה השנה.
 • פרטי הזכאות:
 • אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989.
  1. גר בדירה אזרח ותיק (בנכס לא גר אדם נוסף) – תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו* מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  2. גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים – תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה (אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים) מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • שיעור ההנחה: 30% עד 100 מ"ר משטח הדירה. מותנה במבחן הכנסות.
תשובה תישלח בסיום הטיפול​. בקשה אשר תוגש ללא כל האישורים התומכים - תוחזר!
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • שכיר: תלושי משכורת לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2023, עצמאי:  שומת הכנסה שנתית לשנת 2023.
 • תושב/ת המתגוררים בשכירות חייבים לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 • אישור עבור ילדים בשירות צבאי פעיל – תעודת חוגר מהצבא.
 • פירוט הכנסות של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר - 2023) עבור בני משפחה בוגרים שגרים בבית.
 • דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר - 2023).
 • אם לא קיימת הכנסה יש לצרף - אישור מביטוח לאומי - "אישור ביטוחיך ממעסיקך".
 

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה


הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2023, לפי בחירת המחזיק
קרבהשם פרטישם משפחהגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

תעסוקה (חובה) שדה חובהמקורות הכנסה נוספים של המנויים בטבלה הקודמת. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים ינואר עד דצמבר 2023 - סכום בש"ח (אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה) (חובה) שדה חובה
ביטוח לאומימענק זקנהפנסיה ממקום העבודהקצבת שאריםקצבת נכותשכר דירהמילגותתמיכת צה"לקצבת תשלומים מחו"לפיצוייםהבטחת הכנסההשלמת הכנסהתמיכותאחר

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.


האם קיימת הכנסה? (חובה) שדה חובה

Browser not supported