ילד נכה - מחזיק אשר לו ילד נכה שמשתלמת לו גמלת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 לגבי ילד מעל גיל 18 – הזכאות להנחה היא בכפוף לכך שמשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה 

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • פרטי הזכאות:
 • ילד נכה, כולל ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – 2010 או ילד מעל גיל 18 ומשולמת עבורו בשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד ששולמה עבורו גמלת ילד נכה עד הגיעו לגיל 18.
 • ההנחה תינתן כל עוד הילד מתגורר עם המחזיק בנכס.
 • שיעור ההנחה: 33% לגבי 100 מטר רבוע ראשונים משטח הדירה.
בקשתך תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • אישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלת ילד נכה.​
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה


בני משפחה נוספים
קרבהשם פרטישם משפחהמס' זהותהעיסוקמקום העבודהבמקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

Browser not supported