משפחות שבראשן הורה עצמאי

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • פרטי הזכאות:
 • הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב – 1992 או הורה  עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו, המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה.
 • שיעור הנחה: 20% מכל שטח הדירה.
בקשתך תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • הצהרה חתומה - ההצהרה בטופס הדיגיטלי.
 • המסמכים הבאים בהתאם להצהרה:
 • 1. פרוד/ה – 
  אישור על פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין המעיד שההליך נפתח לפני למעלה משנתיים;
  או
  אישור על פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין המעיד שההליך נפתח לפני חצי שנה לפחות ואישור כי מבקשת ההנחה שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט. לחילופין, אישור של מחלקת הרווחה של המועצה האזורית כי המבקשת פרודה מבן זוגה ופתיחת הליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין עלול לסכן את חייה או את חיי ילדיה. 
  2. גרוש/ה – 
  תעודת גירושין והסכם גירושין.
  3. עגונה – 
  אישור עגינות מהרבנות.
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • ילד מעל גיל 18 – אישור רשמי על שירות בצבא של ילד חייל או אישור על שירות לאומי מגוף מוכר (מתנדבת), ובתנאי שגילם אינו עולה על 21, וצילום ספח תעודת הזהות שבו רשום הילד/ה כמתגורר/ת בנכס שעליו מבוקשת ההנחה.

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה


בני משפחה נוספים
קרבהשם פרטישם משפחהמס' זהותהעיסוקמקום העבודה

הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי


אני החתום / החתומה מטה מצהיר / מצהירה בזאת, שאני הורה עצמאי כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב - 1992 . בחוק זה "הורה עצמאי" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה: (חובה) שדה חובה

ידוע לי שאם יימצא, כי מסרתי פרטים לא נכונים, תבוטל ההנחה שאושרה, ואדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.


Browser not supportedבמקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.


Browser not supported