"נזקק"

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • האישורים המצורפים לבקשה יהיו מעודכנים לאותה השנה.
 • פרטי הזכאות:
 • מחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת "הנחת נזקק" לפי טופס 2 בשל אחת מהסיבות הבאות:
  1. נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  2. קרה לו אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
 • שיעור ההנחה: עד 70% משטח הדירה לפי שיקול דעת ועדת הנחות.
בקשתך תיבחן ותועבר לועדת הנחות בארנונה. תשובה תישלח בסיום הטיפול​. בקשה אשר תוגש ללא כל האישורים התומכים - תוחזר!
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • שכיר: תלושי משכורת לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2023, עצמאי: יש לצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה (שנת 2023).
 • אישור עבור ילדים בשירות צבאי פעיל – תעודת חוגר מהצבא.
 • תושב/ת המתגוררים בשכירות חייבים לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 • אישורים רפואיים עדכניים לשנת המס הנוכחית כולל פירוט: הוצאות רפואיות חודשיות, נסיעות לבית חולים, קצבת נכות, הוצאות וקבלות בגין טיפולים ותרופות.
 • דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר - 2023).
 • פירוט תדפיסי כרטיסי אשראי של שלושת החודשים האחרונים של השנה הקודמת (אוקטובר, נובמבר ודצמבר - 2023).
 • אם לא קיימת הכנסה יש לצרף - אישור מביטוח לאומי - "אישור ביטוחיך ממעסיקך".
 • שימו לב - יש לחתום על ויתור סודיות.
 

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך רכב? (חובה) שדה חובההצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2023, לפי בחירת המחזיק
קרבהשם פרטישם משפחהגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

תעסוקה (חובה) שדה חובהמקורות הכנסה נוספים של המנויים בטבלה הקודמת. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים ינואר עד דצמבר 2023 - סכום בש"ח (אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה) (חובה) שדה חובה
ביטוח לאומימענק זקנהפנסיה ממקום העבודהקצבת שאריםקצבת נכותשכר דירהמילגותתמיכת צה"לקצבת תשלומים מחו"לפיצוייםהבטחת הכנסההשלמת הכנסהתמיכותאחר

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.האם קיימת הכנסה? (חובה) שדה חובה

Browser not supported


חתימה על ויתור סודיות
Browser not supported