עולה חדש

הנחיות עיקריות

 • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • מי שמחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד. 
 • מי שמחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, ההנחה שקיבל תבוטל.
 • פרטי הזכאות:
 • עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים על פי חוק השבות, התש"י-1950 או עולה חדש עד שנתיים מיום קבלת המעמד כקבוע בתעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
 • שיעור הנחה: 90% עד 100 מ"ר משטח הדירה לתקופה של עד 12 חודשים.
בקשתך תיבחן ותשובה תישלח בסיום הטיפול​
 

מסמכים נדרשים

 • צילום תעודת הזהות והספח (הכתובת בספח צריכה להיות זהה לזו שבארנונה)​
 • אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה בתחומה.​
 • צילום תעודת עולה ממשרד הפנים על פי חוק השבות (תעודה כחולה) או צילום תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
 • אישור מהרשות המקומית שבה התגורר מיום עלייתו, כי לא קיבל בה הנחה של עולה חדש.
 • במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

פרטי הבקשה

חשבון המשלם מופיע בשובר הארנונההאם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה


במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

Browser not supported