תאריך עדכון: 24/9/2022

דוגמאות לנוסחי בקשות נפוצות להקלות 
מסמך עזר לעורכי ועורכות בקשות להיתר

הערות:
1. מטרת המסמך היא להביא להאחדה (סטנדרטיזציה) בנוסחי הבקשות לאישור הקלות נפוצות, ולהקל על עורכי הבקשות בניסוח בקשות להקלה במסגרת בקשה להיתר בנייה, כדי לייעל את תהליכי קליטת הבקשות להיתר. 
2. מסמך זה אינו מחייב ובכל מקרה הבקשות להקלות הן באחראיות עורך/ת הבקשה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 והתקנות על פיו. 
3. נוסחי הבקשות להקלות להלן הינם דוגמאות בלבד, ויש להתאים אותם להוראות התקנות והתכנית החלה על המגרש.
4. פרסום נוסח סופי שלבקשה להקלה כפוף לאישור הוועדה המקומית.
5. מובהר כי אין במסמך ובבקשה להקלה כדי לחייב את הוועדה המקומית וכל מוסד תכנון אחר לאשר מתן היתר לשימוש חורג או מתן הקלה מתכנית, גם אם אין בהם סטיה ניכרת מהוראות התכנית או מתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002.

** שימו לב: היכן שהכיתוב מסומן בצבע - יש לכתוב את הנתון המתאים **

קו בניין 

 • הקלה בקו בניין צידי (צפוני) לקיר עם פתחים עד 10%: X מ' במקום X מ' המותרים.
 • הקלה בקו בניין צידי (צפוני) בקיר ללא פתחים עד 2.7 מ': X מ' במקום X מ' המותרים.
 • הקלה בקו בניין אחורי (דרומי) בקיר ללא פתחים עד 30%: X מ' במקום X מ' המותרים.
 • הקלה בקו בניין צידי (צפוני) לצורך הקמת ממ"ד: X מ' במקום  X מ' המותרים. 

הקלה כמותית: תוספת שטחי בנייה עד 6% משטח המגרש (לתוכניות שהופקדו עד 1.8.1989):

 • הקלה בשטח הרצפה הכולל המותר לבניה במגרש עד 6% משטח המגרש: תוספת של X מ"ר (המהווים %X משטח המגרש).
 • הקלה בשטח המותר לבניית 2 יחידות דיור: X מ"ר במקום X מ"ר המותרים.

שטח מותר לבניה בקומה 

 • הקלה בשטח העיקרי המותר לבניה בקומה: X מ"ר במקום X מ"ר המותרים.
 • הקלה בשטח העיקרי המותר לבניה ביחידת דיור אחת: X מ"ר במקום X מ"ר המותרים.

תכסית

 • הקלה לתכסית המותרת: %X במקום %X המותרים.

מרתף

 • הקלה בגובה תקרת קומת המרתף: 2.4 מ' במקום 2.2 מ' המותרים. 
 • הקלה בגובה חלונות המרתף: 1.2 מ' במקום 0.7 מ' המותרים. 
 • הקלה להקמת קומת מרתף.

ניוד שטחים

 • הקלה לניוד שטח עיקרי אל קומת המרתף: סה"כ ניוד של X מ"ר עיקרי.

גובה גג

 • הקלה בגובה הגג: X מ' במקום X מ' המותרים.

בריכת שחייה

 • הקלה להקמת בריכת שחייה ומתקניה. 
 • הקלה בקו בניין אחורי (צפוני) לבריכת שחייה ומתקניה: X מ' במקום X מ' המותרים.
 • הקלה למרחק המינימלי בין בית המגורים לבריכת שחייה ומתקניה: X מ' במקום 4 מ' המותרים.

פל"ח

 • הקלה בגובה הגג המותר למבנה פל"ח למטרת אחסנה: X מ' במקום X מ' המותרים. 
 • הקלה לסוג הגג למבנה פל"ח משרדים: גג משופע במקום גג שטוח.


פל"ח מגורים לעובדים זמניים בחקלאות – נוסח לשימוש חורג

 • הקמת מבנה למטרת פל"ח אחסנה ושימוש חורג בו למטרת מגורים לעובדים זמניים בחקלאות (בשטח של: 70 מ"ר). משך השימוש החורג: 5 שנים.

גני הדר: ביטול הצמדת קרקע חקלאית

 • הקלה עבור ביטול הצמדה של קרקע חקלאית כתנאי להיתר בניה.

שעלבים (הרחבה): חצר אנגלית

 • הקלה להקמת חצר אנגלית מעבר לקו הבניין הצידי (דרומי).