(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת יחידת הנוער
דרוג: חינוך, נוער וקהילה
דרגה: ע"פ השכלה
היקף משרה: 70%
מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

1. אבחון והערכת צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער ביישוב. 
2. בניית והדרכת קבוצות נוער ב״גיל הבוגר" (14-18).
3. הדרכת והנחיית צוות ההדרכה ביישוב: מד״צים , גרעין עודד וכו'.
4. אחראיות להקמת והפעלת קבוצות מנהיגות נוער כגון: מד״צים ופעילים במסגרות השונות, ובאמצעותם אחראי להדרכת קבוצות הילדים בגיל בית הספר היסודי. 
5. קיום קשר הדוק עם ועדת הנוער ביישוב, בשיתוף עם מועצות חניכים ,לתכנון וביצוע פעולות יישוביות.
6. אחראיות להכנה ולביצוע תוכנית עבודה שנתית ליישוב, בנושאים כגון: טיולים, הצגות, פעילות תרבותית, חגי ישראל, וזאת בשיתוף עם הקהילה ובתיאום עם התוכניות האזורית והארציות. 
7. גורם מקשר בין היישוב, המועצה האזורית ותנועת הנוער וקיום קשר קבוע עם בית הספר האזורי ועם ההורים.
8. חבר בצוות ה״מדריכים הבוגרים" האזורי ומשתתף בתכנון ובביצוע פעילות אזורית. 
9. אחראיות ושותפות לפעילות חינוכית המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: מחנות נוער, טיולים, כנסים וכו'.
10. אחראיות על מועדון הנוער וציודו.
11. התחייבות להשתתפות בהשתלמויות למדריכי נוער במגזר הכפרי.
12. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של היחידה והאגף, בהתאם להנחיות הממונים ביחידה.

דרישות התפקיד - תנאי סף

1. השכלה: בוגרי 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. 
2. ניסיון מקצועי: 2 שנות הדרכה כמדריך צעיר או כמדריך במסגרת חינוכית/ צבאית/ שירות לאומי/ אזרחי בהדרכה ישירה של בני נוער.
3. המועמד שייבחר יידרש לעבור קורס הכוון למדריכי נוער יישוביים במגזר הכפרי בשנת עבודתו הראשונה.

דרישות נוספות

1. עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי החברה , חינוך בלתי פורמאלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות, או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה.
2. עדיפות לבעלי  תעודת מדריך מוסמך/ תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער/ תעודת עובד חינוך/ תעודת הוראה.
3. יועדפו בעלי ניסיון בהדרכה ישירה של בני נוער במסגרת יישובית.
4. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

מצבי תפקיד ייחודיים

1. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
2. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

כישורים אישיים

1. יכולת ליצור קשר עם בני נוער.
2. יכולת להדריך ולהעשיר את בני הנוער בתחום הערכי, החברתי והקהילתי.
3. יכולת להדריך ולהנחות מדריכים.
4. יכולת ליזום, להכין ולבצע תוכנית עבודה (תוכנית חינוכית) ולתכנן תקציב.
5. יכולת שיתוף פעולה בצוות.
6. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

- זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמד מוגבלותו בהליכי הקלה לעבודה. ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד. 
- תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.
- "בוועדה תינתן עדיפות להעסקתם של מועמדים עם מוגבלות משמעותית, בהתאם להוראות סעיף 9ג(ג)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998."

הגשת מועמדות עד לתאריך 25/9/2023 לדוא"ל: [email protected] 

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

 להדפסת שאלון לחצו כאן

חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי סף (מסמכי PDF בלבד):
• קורות חיים.
• תעודות השכלה.
• אישורי העסקה הכוללים תאריכים העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט תחומי עיסוק בתפקיד, ניסיון ניהולי - בהתאם לדרישות המכרז.
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.
דרכי התקשרות: שירי בנית מזרחי, טלפון 08-9274054

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported