(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת גני ילדים
היקף משרה: 100%
דירוג: מנהלי
דרגה: 7-9 
מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

ריכוז ושיבוץ סייעות בגני הילדים במועצה במהלך השנה ובחודשי הקיץ, קליטה וליווי סייעות חדשות וביצוע מעקב ובקרה על נוכחות גננות וסייעות בגני הילדים.

עיקרי התפקיד

• אחריות על שיבוץ סייעות בגנים וטיפול בהחלפת מילוי מקום של הסייעות, והעברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.
• מעקב אחר ההכשרות הנדרשות של הצוות.
• מיון וגיוס סייעות - מיון קורות חיים, תיאום ראיונות אישיים עם המועמדים בשיתוף אגף משאבי אנוש ומנהלת מחלקת הגנים. איסוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לתפקיד ובדיקת תקפותם.
• מתן מענה לפניות אישיות של סייעות.
• מתן הנחיות לסייעות וביצוע מעקב ובקרה על עבודתן.
• תפעול מערך הנוכחות - אחריות ובקרה.
• טיפול במקרים חריגים ובקשיים במהלך עבודת הסייעת.
• ביצוע הערכת עובדים אחת לשנה.
• סיורים בגנים ובקרה על עבודת הסייעות בשטח.
• קיום כל מטלה הקשורה בתכולת התפקיד במחלקת גני הילדים.

דרישות התפקיד - תנאי סף

השכלה
12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות

1. שפות - עברית ברמה גבוהה.
2. מחשב - אוריינות טכנולוגית טובה ושליטה מלאה בתוכנות office. 

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד ויכולות נדרשות

1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
2. משמעת עצמית וניהול זמן.
3. שמירה על סודיות.

כישורים אישיים

• יחסי אנוש מעולים.
• אמינות.
• קפדנות ודיוק בביצוע.
• יכולת ארגון ותכנון.
• יכולת תיאום ופיקוח.
• מרץ ופעלתנות.
• תודעת שירות גבוהה.

- זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמד מוגבלותו בהליכי הקלה לעבודה. ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד. 
- תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.
- "בוועדה תינתן עדיפות להעסקתם של מועמדים עם מוגבלות משמעותית, בהתאם להוראות סעיף 9ג(ג)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998."

הגשת מועמדות עד לתאריך 25/9/2023 לדוא"ל: [email protected] 

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

 להדפסת שאלון לחצו כאן

חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי סף (מסמכי PDF בלבד):
• קורות חיים.
• תעודות השכלה.
• אישורי העסקה הכוללים תאריכים העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט תחומי עיסוק בתפקיד, ניסיון ניהולי - בהתאם לדרישות המכרז.
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.
דרכי התקשרות: שירי בנית מזרחי, טלפון 08-9274054

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

לשליטה מלאה סמן + שליטה חלקית - לא שולט - 0

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported