במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי – מועצה אזורית גזר (להלן "המועצה") - את ה"מפרט האחיד" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (להלן: "מבקש הרישיון").
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

בעל העסק נדרש לקיים את דרישות:

  1. המפרט האחיד הארצי.  הערה: טרם פורסמו כל המפרטים האחידים הארציים.
  2. המפרט הרשותי