1. הזכאות על פי חוק תקבע בהתאם להוראות החוק ממנו נובעת הזכאות (הרשימה המפורטת לעיל היא לצורך התמצאות בלבד).
2. לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד. המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגדולה ביותר.
3. לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים. פטור שיאושר, יוכנס לחשבונות שזמנם לאחר מועד האישור.
4. כל מקום שמצוין לשון זכר – גם נקבה במשמע.
5. הפטורים וההפחתות יינתנו לאחר הוכחת הזכאות על ידי המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה.
6. "הנחה" – על פי ההגדרה היא רק לשנת הכספים השוטפת (אין אפשרות לתת הנחות על חובות).
7. כל מבקש הנחה חייב להגיש בקשה בצירוף מסמכים.
8. לא תינתן הנחה, אלא לאחר ששולמו כל החובות הקודמים.
9. זכאים להנחה אשר לא שילמו את מלוא יתרת הארנונה עד ה-31 בדצמבר לשנת הכספים השוטפת – תתבטל ההנחה למפרע ותתווסף ליתרת הארנונה.
10. לא תבוטל הנחה לתושבים שקיבלו הנחה מהמועצה אשר הסדירו חוב בהוראת קבע או שילמו את הארנונה מראש.
11. מועד אחרון להגשת טופס בקשת הנחה הוא 2022.03.31 למשרדי המועצה מחלקת המיסים.