הורים יקרים,

לתשומת ליבכם, עליכם לרשום את ילדיכם גם אם הם לומדים השנה בגן של המועצה.

מועד הרישום 

הרישום יחל מיום חמישי א' בשבט התשפ"א 14.01.2021 ויסתיים ביום חמישי כ"ב בשבט התשפ"א 04.02.2021.

אופן הרישום

1. "רישום בקליק"

תושבי המועצה אזורית גזר

הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט לתושבים שכתובתם מעודכנת ביישובי המועצה בלבד. קישור יפתח במועד ההרשמה כאן. 
יש להצטייד בכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות ואגרת ביטוח, סך של 70 ₪ לחודש)
בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו הם מבקשים לרשום את ילדיהם: ממלכתי או ממלכתי דתי. 
יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישוםיש לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא. 
שימו לב - שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המבוקש.
אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לפרטה בכתב ולהעבירה למדור גני ילדים לכתובת מייל: daliar@gezer-region.muni.il
לתשומת לבכם יש לבצע את הרישום במועד הרשמי. ילד שיירשם לאחר יום חמישי כ"ב בשבט התשפ"א 04.02.2021 לא יובטח מקומו בגן המבוקש.
בעת הרישום יתאפשר רישום של הילדים בשנתונים 3-4 (2017-2018) לגנון בלבד שנתון 5 (2016) לגן חובה בלבד.
* לרישום עבור מי שכתובתו מעודכנת במועצה אזורית גזר לחצו כאן

תושבים הגרים בשכירות, ולא העבירו כתובת בת.ז:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:

 • חוזה שכירות תקף לשנה לפחות, חתום על ידי שני הצדדים     
 • אישור ועד היישוב     
 • אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם     
 • שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח)     

שימו לב, 
* מילוי הטופס אינו רישום סופי.
* הורה שיעביר כתובת עדכנית עד 30.7.2021 ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור הרישום לו ככל הניתן. 
* הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר 30.7.2021 ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי בתחומי המועצה, אך לא בהכרח באיזור הרישום. 

* לרישום עבור תושבים הגרים בשכירות, וטרם עודכנה כתובתם בתעודת הזהות לחצו כאן

תושבים שנמצאים בתהליכים של בניית / קניית בית במועצה:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:

 • היתר בניה/חוזה רכישה ובו מועד סיום הבניה/הכניסה לבית     
 • אישור ועד היישוב     
 • אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם     
 • שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח)    

שימו לב, 
* מילוי הטופס אינו רישום סופי.
* הורה שיעביר כתובת עדכנית עד 30.7.2021 ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור הרישום לו ככל הניתן. 
* הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר 30.7.2021 ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי בתחומי המועצה, אך לא בהכרח באיזור הרישום. 

* לרישום עבור מי שנמצאים עדיין בתהליך של בניית/קניית בית במועצה לחצו כאן

חשוב לדעת:
1. הרשמה לגנים בני בלהה ויחדיו בשעלבים (מוסד שאינו מוכר) – רישום מתבצע אצל רכזת הגנים -קריית חינוך
2. הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים)
* הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין שמורה על כך.
* הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם ההורה הנוסף חייב לצרף כתב הצהרה מההורה האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו . לטופס לחצו כאן. את הטופס החתום על ידי עורך דין, יש לשלוח למייל - daliar@gezer-region.muni.il.

2 .מענה טלפוני בימים א'-ה' בשעות 00:13-30:8 בטלפון: 9274018-08 ,9274013-08 ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה 5367 *9274001-08 ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.

 

זכאות לרישום:

גילאי 5

מתאריך - כ' בטבת התשע"ו 01.01.2016 עד תאריך - ב' בטבת התשע"ז  31.12.2016

גילאי 4

מתאריך - ג' בטבת התשע"ז 01.01.2017 עד תאריך - י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017

גילאי 3

מתאריך - י"ד בטבת התשע"ח 01.01.2018 עד תאריך - כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב הם כל הילדים שנולדו בשנים 2018-2016 (על פי החלטת ועדת טרכטנברג).

לידיעתכם רישום כוזב מהווה עבירה פלילית אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב.  
ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום. את המסמכים יש להעביר למייל: osnat@gezer-region.muni.il

אישור להשארת ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים


הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודים בגנים פרטיים, שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך או להמשיך לשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.
הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים ברשות המפקחת, יש להפנות את הבקשה למדור גני הילדים - daliar@gezer-region.muni.il, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:

 • ילדים צעירים (ילידי אוקטובר עד סוף דצמבר)

 • ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם     

 • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים     

חריגי גיל רך


ילידי שנתון 2019 - ילדים משנתון זה אינם יכולים להירשם ע"פ החלטת משרד החינוך.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א'


ילידי השליש האחרון בשנה (ספט'-דצמ') – שמנהלת הגן וההורים מתלבטים בדבר עלייתם לכיתה א', צריכים לבצע רישום כפול לגן ולביה"ס עד לקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן. השיבוץ הסופי יתקבל רק לאחר אישור השירות הפסיכולוגי החינוכי של המועצה. 

ילדים עם צרכים מיוחדים


הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית, יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל osnat@gezer-region.muni.il בעת ביצוע הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות אפיון וזכאות לילידי - 2018


ילידי שנתון 2018, שזקוקים לשירותי החינוך המיוחד, נדרשים להמציא מסמכים קבילים בצירוף בקשת הורים, ולמסור מסמכים אלו בשרות הפסיכולוגי החינוכי - kaden@gezer-region.muni.il.