הסדרי תשלום הארנונה ומועדי התשלום

1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01/01/2022.
2. על אף האמור בסעיף 1 ,תאפשר המועצה לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים כמפורט להלן:
א. למשלם הארנונה במלואו עד לתאריך 2022/01/31 תינתן הנחה %2 על הסכום הארנונה לשנת 2022, וזאת בתנאי שסולקו חובות העבר.
ב. ניתן לשלם את הארנונה ב- 6 תשלומים בשיקים שהופקדו מראש בקופת המועצה, בהוראת קבע מחשבון הבנק, או בכרטיס אשראי בתאריכים כדלהלן:
14/1/2022, 13/3/2022, 14/5/2022, 14/7/2022, 13/9/2022, ו- 13/11/2022, ואז תינתן הנחה בשיעור של 2% והתשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק, וזאת בתנאי שסולקו חובות העבר.
ג. בתשלומים דו-חודשיים על פי דרישה.
3. על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה לתשלום הארנונה לשנת 2022, ועל כל פיגור קודם, יחולו חוקי הוראות הרשויות המקומיות, לפיהן ישולם הסכום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ויופעלו האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה לגבייתו.