הסדר מותנה מה הוא?

חוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב, תשמ"ב 1982, מאפשר לוועדה המקומית (באמצעות התביעה העירונית) להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר.
 
• במקרה כזה, יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי ההסדר עלולה להביא להעמדתו לדין של החשוד בעתיד. 

• בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה והמחלקה להנחית תובעים בפרקליטות המדינה, סגירת תיק בהסדר מותנה מתאימה למקרים בהם מדובר בעבירות קלות, שנעברו בנסיבות מקלות ובהיקפים נמוכים, שהעמדה לדין בגינן עלולה להכביד על מערכת אכיפת החוק.

• התביעה יכולה לחתום עם חשוד על הסדר מותנה כאשר:
o מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר.
o העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל.
o אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שלפני ביצוע העבירה.
o לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של החשוד ו/או חקירות תלויות.
o מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

• רשימת התנאים שתובע יכלול בהסדר:
o תשלום קנס לוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון.
o התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
o הסרת העבירה או הכשרתה בהיתר, בפרק זמן ברור ומוגדר.

• ההסדר יכיל בין היתר את:
o הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה.
o התנאים שעל החשוד למלא

התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והדרכים בהן יוכיח החשוד שמילא אחריהם.
 

רשימת הסדרים מותנים שנחתמו:

לשנת 2022 לחצו כאן

לשנת 2021 לחצו כאן