במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים- סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים וסעיף 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא למעשה ערעור על החלטת רשות הרישוי של המועצה או גורם מאשר.

מי יכול להגיש השגה?

 1. מי שהגיש בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז או מי שכבר יש לו רישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז בתוקף, ורואה עצמו נפגע מ:
 • מסמך שהוא נדרש להמציא או
 • מתנאי שהוא נדרש לקיים, לרבות תנאי במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק.
 1. מי שהבקשה שלו לרישיון או היתר סורבה.

למי תוגש ההשגה?

לרשות הרישוי (על גבי טופס 9) או לנותן האישור, לפי העניין ל"גורם מוסמך ארצי" שהדרישה מטעמו, או לקיום מטרה עליה הוא מופקד.

הגשת השגה לאחד מנותני האישור תעשה באמצעות האתר של משרד הפנים בקישור לחצו כאן

מה תכלול ההשגה?

ההשגה לרשות תוגש על גבי טופס 9 שבתוספת לתקנות חוק רישוי עסקים ותכלול-

 • הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה
 • מועד קבלתה
 • העילות להשגה
 • הצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, אם יש כאלה
 • עותק הרישיון/ההיתר הזמני/ ההיתר המזורז או הבקשה לקבלו
 • ההחלטה או הדרישה שעליה מוגשת ההשגה
 • כל מסמך נוסף הנוגע לעניין

מתי תוגש ההשגה?

השגה תוגש בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה משיגים ורק לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת רישוי עסקים.

יש לשים לב – הגשת השגה לא מתלה את תוקפה של החלטה כל עוד לא הוחלט אחרת. משמעות הדבר היא שביחד עם הגשת ההשגה יש להגיש גם בקשה להתליית ההחלטה שלגביה מגישים השגה, עד לקבלת החלטה בהשגה.

למי תוגש ההשגה ברשות?

טופס 9 יחד עם המסמכים הרלוונטיים יועבר ישירות לגורם הממונה ברשות לעניין ההשגה, מר יניר שמולביץ עם העתק למחלקת רישוי עסקים.

תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

להגשת הבקשה

טופס 9 (תקנות 11(ב1) ו11-ד(ג) ו-(ט))

(חובה) שדה חובה

מיקום העסק המבוקש

סוג העסק המבוקש: (תאור העיסוק והמספר הסידורי בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג 2013- (להלן - הצו)) (חובה) שדה חובה
מספר סידורי בצותאור העיסוק הערות

פרטי המשיג (בסעיף 7ג5 (א) לחוק נקבעו הרשאים להגיש השגה)

צירוף מסמכים

הגשת הבקשה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה או הדרישה, כל עוד הוחלט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.
שם המוצר/שירותמחירכמות
השגה360.00 ₪
סה"כ לתשלום0