אודות הוועדה

ועדת ההנחות במועצה היא  המוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - בן הופמן

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - מזל דמרי

חברי הוועדה - רינת צפניה, משה סבן, דוד גמליאל - גזבר המועצה, בת שבע פיק - מנהלת אגף שירותים חברתיים, יועמ"ש