אודות הוועדה

ועדת ההנחות במועצה היא  המוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - אורי נדם

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - מזל דמרי

חברי הוועדה - איתיי ברדה, גזבר, מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים, יועץ משפטי

דבר יו"ר הוועדה

ועדת ההנחות היא ועדת חובה אשר אחראית על הנחות לפי פרקים ד' ("מבקש נזקק") ו-ה' ("הנחות לבנין ריק ולתעשייה") לתקנות ההנחה. החלטות ועדת ההנחות לפי פרקים ד' ו-ה' לתקנות ההנחה אינן טעונות אישור של מליאת המועצה אך הן לידיעת מליאת המועצה.

הרכב ועדת ההנחות הוא חברי מליאה, גזבר המועצה, היועמ"ש, ומנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.

 הועדה דנה בבקשות התושבים להנחות ורשאית לאשר הנחה של עד 70%.

בברכה,
אורי נדם,
יו"ר הועדה