בעל הנכס

פרטי המחזיק

 

ואשר הינו יחידית מגורים נפרדת מהנכס בו מתגורר בעל הנכס (להלן - "הנכס")

והואיל: ובעל הנכס מעוניין להעמיד את הנכס לשימושו הבלעדי של בן המושב - (להלן - "המחזיק")

המשרת בשירות חובה סדיר בצבא הגנה לישראל, לצורכי מגורים בלבד;

והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר בינהם את זכות השימוש בנכס, הכל כמפורט בהסכם זה להלן;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות והצהרות הצדדים שבמבוא להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

Browser not supported

Browser not supported