מ"ר
ואשר מהווה יחידת מגורים נפרדת מהנכס בו אנו מתגוררים (להלן - "הנכס ")
(להלן - "המחזיק") המשרת בשירות חובה סדיר בצבא הגנה לישראל, לצורכי מגורים בלבד, על פי הסכם ההרשאה המצ''ב לכתב החייבות זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
Browser not supported