חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 הוא חוק  שנועד להסדיר את החזקתם של כלבים בישראל. החוק נחקק בישראל בשנת 2002, החוק קובע את המסגרת הכללית של החזקת כלבים בארץ. חובת הרישיון לכלבים, צורת הרישיון, הגדרת כלב מסוכן, הקמת מרכז רישום ארצי, סמכויות תפיסת כלבים של הרשויות ועוד.

רישיון

החוק קובע כי כל כלב שגילו מעל לשלושה חודשים חייב ברישיון. הרישיון יינתן לאחר תשלום אגרה, חיסון כנגד כלבת וסימון הכלב באמצעות שבב אלקטרוני תת-עורי.תוקף הרישיון הוא לשנה אחת. במקרה שכלב בעל רישיון עובר בעלים, חלה חובת רישוי מחדש.

החזקת כלב

המחזיק כלב חייב לשמור עליו בחצריו. יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב". אם הכלב יוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועת הולכה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב רגיל נקבע בתקנות 2005 עד חמישה מטרים. לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה לשני מטרים והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית אם בבית נמצא ילד שגילו עד 16 שנים.

תפיסה

אם לכלב אין רישיון בר תוקף או שהוא מוחזק שלא על פי התקנות, רשאי הרופא הווטרינר העירוני או המפקח העירוני לתופסו ולהעבירו למאורת הרשות. בסמכות הווטרינר העירוני גם לבטל את רישיונו של הכלב (אם קיים רישיון כזה) עם התפיסה.

כלב מסוכן

כלב מסוכן מוגדר:

כלב שגילו מעל שלושה חודשים שנשך ונשיכתו גרמה לחבלה או להריגה.

כלב מגזע מסוכן, כלומר גזע שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע לגביו בתוספת לחוק, שהוא מסוכן.

כלב שבא מהכלאה של גזע מסוכן עם גזע אחר, כשקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לבין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות של הגזע המסוכן.

מחירי החיסון והרישיון נקבעים ע'י משרד החקלאות

תנאים לקבלת פטור ממחיר מלא :

בקשה לקבלת פטור תוגש ע"י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע"ג טופס בקשה.

  1. פטור עקב גיל הכלב לכלב שגילו פחות מ-6 חודשים או מעל 8 שנים כשהגיל מתועד במשרד החקלאות.
  2. פטור עקב מצב בריאותי: לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע / זמני לשנה. להורדת טופס הבקשה נפתח בחלון חדש
  3. פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:  לאחר הגשת מסמכים ,מקור בלבד ,מהתאחדות הישראלית לכלבנות. תוקף הפטור לשנה. להורדת טופס הבקשה נפתח בחלון חדש
  4. פטור כלב מאומץ: כלב מאומץ שאין מידע לגביו, יסומן ,יחוסן ותינתן ארכה לביצוע עיקור/סירוס תוך 30 יום .בתקופה זו יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון. להורדת טופס הבקשה