פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה:

פרטי מגיש הבקשה:

זיקה לנכס

פירוט הבקשה:

הנזילה תוקנה ע"י בעל מקצוע * שדה חובה

אני החתום מטה מצהיר בזאת, כי הפרטים המפורטים "אירוע נזילה" וכי עם גילו הנזילה, היא תוקנה לפיכך הנני מבקש לבדוק את זכאותי לזיכוי בגין תיקון הנזילה בהתאם לכללי המים.

Browser not supported