ברוכים הבאים לתהליך ההרשמה לכיתה ז'

שימו לב- התהליך יכול לארוך מספר דקות. כדאי להכין מראש את המסמכים הבאים:
1. תמונת פנים של הילד/ה
2. גיליון ציונים של מחצית א' תשפ"ב
3. צילום תעודות זהות + ספח
4. להורדת כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים / חד הוריים לחץ כאן (אם יש צורך) 
5. מסמך רפואי המעיד על אלרגיה או בעיה רפואית אחרת (אם יש צורך)

לתשומת ליבכם - הרישום לבית ספר אית"ן יתאפשר רק ליישובים המשוייכים לו על פי המיפוי -  למיפוי לחצו כאן

1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי ההורה והמשפחה
3
פרטי הבקשה
4
פרטי הרושם
5
הצהרת בריאות
6
צירוף קבצים
7
הסכמה לפעילויות באינטרנט

מין (חובה) שדה חובה

בית ספר יסודי הו הילד/ה לומד/ת כיום (חובה) שדה חובה

אם אינכם יודעים, אנא בדקו בתחנה הקרובה לביתכם

חיסון קורונה (חובה) שדה חובה

הורה 1

השכלה הורה 1 (חובה) שדה חובה


הורה 2השכלה הורה 2


פרטי המשפחה


 

פרטי הבקשהפרטי הרושםמעמד הרושם (חובה) שדה חובה


הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד/ה לבית ספר אחר.


 

 

טופס הצהרת ההורים לשנה"ל תשפ"ג על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר1. אני מצהיר/ה כי (חובה) שדה חובה


2. אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה ו/או ליועצת השכבה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי. (חובה) שדה חובה


3. אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי. (חובה) שדה חובה


5. אני מתחייב/ת לספק לצוות החינוכי, מחנך/ת הכיתה ו/או יועצת השכבה, את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"ג, התומכים בהצהרתי מעלה. (חובה) שדה חובה


תוכנית חיסונים ושירותי בריאות בבית-הספר6. אני מאשר/ת, כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי חיסון לפי תוכנית החיסונים הנקבעת על ידי משרד הבריאות כמפורט להלן: בכיתה ח': חיסון נגד אסכרה (דיפתריה) - פלצת (טטנוס) – שעלת - חיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV). (חובה) שדה חובה


7. אני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/לבתי לפי תוכנית זו, אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית הספר. אני מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסונים כנדרש. (חובה) שדה חובה


8. .לבני / לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר. (חובה) שדה חובה
9. אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/בתי בדיקות סקר על ידי צוות הבריאות, אלא אם אודיע על התנגדותי בכתב לאחות בית הספר. (חובה) שדה חובה


10. אני מאשר/ת כי בני/בתי יעברו בדיקת בריאות הפה והשיניים על ידי רופא שיניים, ויקבלו הדרכה של שיננית לגבי האופן שבו יש לשמור על בריאות הפה והשיניים. (חובה) שדה חובה


11. אני מאשר/ת את הסכמתי לקבל מסרון (SMS) אודות בדיקות וחיסונים שילדי אמור לקבל במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד. (חובה) שדה חובה


הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס הצהרת הבריאות הם נכונים.Browser not supported

 

למען הסר ספק, יובהר כי הרישום באתר האינטרנט אינו מהווה אישור סופי וכי לצורך השלמת הרישום, וקבלת אסמכתא על ביצועו, יש להשלים הגשת המסמכים הבאים.


 

אתר ועמוד הפייסבוק של בית ספר מהווים חלק מסביבת הלמידה ומקום מפגש לקהילה. כמו כן הם משמשים לתיעוד חיי בית הספר באמצעות מלל, בתמונות, בקול וכן לצורך שיח קהילתי. מטרות אתר בית הספר / עמוד הפייסבוק הן:

1. שיקוף הנעשה בבית הספר מבחינה לימודית, חברתית וערכית. 

2. ערוץ תקשורת נוסף בין באי בית הספר: העברת מידע , תקשורת מורים / הורים / תלמידים.

3. למידה ושיתוף ברשת – יצירת קשר בין תלמידים והחלפת דעות באמצעות הפורומים.

4. סביבת למידה מקוונת ויעילה.

האתר / עמוד הפייסבוק כוללים את התכנים הבאים:

•    מידע כללי על בית הספר ועל פעילויות ייחודיות

•    תמונות מחיי בית הספר

•    מאגר משימות וקישורים

•    קבוצות דיון

•    אתר הכיתות, תמונות מחיי הכיתות, מערכת שעות, תוצרי למידה של תלמידים.

על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישור ההורים או האפוטרופוס הממונה על התלמיד/ה לפרסום ילדיהם עקב היותם קטינים.

בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש ואישי.

ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר / עמוד הפייסבוק של ביה"ס:

•    רישום שמות תלמידים

•    הצגת תמונות קבוצתיות/פרטניות של התלמידים ללא ציון שמותיהם

•    שיתוף תלמידים בפורומים ובבלוגים

•    פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.

•    פרסום תוצרי תלמידים דיגיטליים- מצגות , סרטוני יו-טיוב וכד'

כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך. אנא מלאו את הטופס המצ"ב. אם תשנו בעתיד את דעתכם, ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם.

כדי לאפשר את תפקודו של האתר/ עמוד הפייסבוק עלינו לקבל את הסכמתכם בהתאם להוראות משרד החינוך.

הריני מביע/ה הסכמתי לשיתוף בני/בתי בפעילויות האינטרנט הבאות:


טופס הסכמת הורים ותלמידים להשתתפות בפעילות באינטרנט לשנה"ל תשפ"גרישום שם בני/בתי (חובה) שדה חובה


הצגת תמונות קבוצתיות/פרטניות של בני/בתי (חובה) שדה חובה


הסכמה לשיתוף בפורומים (חובה) שדה חובה


פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי (חובה) שדה חובה


פרסום תוצרי תלמידים מהפעילות הלימודית (חובה) שדה חובה

פרסום תמונות וכתבות בעמוד הפייסבוק של בית הספר (חובה) שדה חובה


פרסום תמונות וכתבות באתר ובעמוד הפייסבוק של המועצה (חובה) שדה חובה


Browser not supported