הנחות בסיווגים שונים

סוג ההנחה זכאות קישור לטופס ההגשה
אסיר ציון
תושב המקבל גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992.
אסיר ציון הזכאי לתגמול לפי הכנסה
זכאי לתגמול לפי הכנסה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב – 1992.
חייל בשירות חובה
חייל בשרות חובה לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הרשום כמחזיק בנכס, ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו.
שירות לאומי
מתנדב בשירות לאומי, הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל עוד הוא משרת.
שירות אזרחי - ביטחוני
משרת פעיל בשרות אזרחי-ביטחוני, הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל עוד הוא משרת.
שירות אזרחי - חברתי
משרת פעיל בשירות אזרחי-חברתי, הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל עוד הוא משרת.
עולה חדש
 עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים על פי חוק השבות, התש"י-1950 או עולה חדש עד שנתיים מיום קבלת המעמד כקבוע בתעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה
 
עולה חדש התלוי בעזרת הזולת

עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה לפי סעיף 9 לחוק
הביטוח הלאומי

חייל מילואים פעיל
חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה או באישור תקף שניתן לו על ידי צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל