אזרחים ותיקים

סוג ההנחה זכאות קישור לטופס ההגשה
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה
אזרח ותיק המקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ובנוסף מקבל גמלת הבטחת הכנסה
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה הכוללת הבטחת הכנסה
אזרח ותיק (הנחה לפי מבחן הכנסה)
אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989
1. גר בדירה אזרח ותיק (בנכס לא גר אדם נוסף) – תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו* מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים – תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה (אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים) מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.