דלג לתוכן העמוד

מתודולוגיה

מדיניות האכיפה נועדה להתוות מסגרת פעילות ברורה, עקבית ורצופה לאכיפת דיני התכנון והבנייה, בדרך של גיבוש אמות מידה ומתן דגשים מרכזיים לאכיפה, במטרה להביא לטיוב עבודות הועדה, ייעול פעילות האכיפה והימנעות מאכיפה פסולה ובלתי שוויונית.

קביעת סדרי עדיפויות ברורים, תאפשר לדרג הניהולי בוועדה למקד את הקצאת משאבי הועדה, לשפר את תהליכי הרישוי, למנוע אכיפה סלקטיבית ולענות לצרכי התושבים.

קבלת ההחלטות המשותפת של כל גורמי האכיפה בוועדה המקומית לתכנון ובניה, מאפשרת לכל אחת מהיחידות המקצועיות – מחלקת פיקוח, יו"ר הוועדה, מהנדס הוועדה ותובעת הועדה, לקבוע את מדיניות האכיפה ומידת העניין לציבור באכיפה ובנקיטה בהליכים משפטיים, ובכך תתאפשר הטמעה מוצלחת של המדיניות.

גיבוש מדיניות אכיפה בהיבט הפיקוח, התכנון והתביעה
קביעת מדיניות האכיפה נעשית לאורם  של דיני התכנון והבניה וההלכה הפסוקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה והמדיניות התכנונית הנוהגת לאחר גיבוש מדיניות האכיפה המוצעת, תאושר אצל יו''ר ומהנדס הועדה, ולאחר שתאושר, מסמך המדיניות יפורסם באתר המועצה לידיעת הציבור מדיניות האכיפה תעשה מתוך ראיה כוללת של שיקולי תכנון רחבים ומדיניות תכנונית לצד מערך הפיקוח והתביעה המדיניות עוסקת בהגנה באופן מיטבי על האינטרס הציבורי ע''י אכיפה יזומה, מתן מענה יעיל והולם לתלונות הציבור לצד הצורך להבטיח אכיפה הוגנת שוויונית, יעילה, אחידה ולא בררנית

עקרונות לביצוע מדיניות אכיפה

 • אכיפה ע"פ סדרי עדיפות - אכיפה יזומה תהיה מבוססת על מדיניות, עקרונות וסדרי עדיפויות. לצד זה, הוועדה תהיה קשובה לצרכיהם ולפניותיהם של ציבור תושבי המועצה.
 • אכיפה יעילה - יישום מיטבי של מדיניות האכיפה, בהתחשב במשאבים העומדים לרשות מחלקת הפיקוח.
 • אכיפה תלוית תכנון - האכיפה תיעשה מתוך מטרה לעודד הסדרה נורמטיבית, תוך התחשבות בשיקולים הקשורים באופי העבירות והיקפן, ובהתחשב במדיניות התכנונית של הוועדה המקומית.
 • אכיפה הוגנת, שוויוניות ואחידה.

קווים מנחים לקביעת מדיניות אכיפה

 • שכיחות ואופי העבירה במרחב התכנון המקומי.
 • היקף העבירה: היקף הבניה/ שימוש וחומרתה.
 • רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה ו/או רמת הסכנה לשלומם ו/או ביטחונם של יחיד או ציבור (פלישה לשצ"פ, פגיעה בתשתיות, פגיעה בחזות הישוב/ מושב/ קיבוץ וכו').

סדרי העדיפויות לאכיפה בוועדה

רשימת עבירות בנייה ו/או שימוש בראש סדר העדיפות – גובשה רשימה של עבירות הנמצאות בראש סדר העדיפות של הוועדה וזאת לאחר שנבחנה התאמתה לנושא האכיפה הכלליים. העבירות מסודרות לפי סדר חשיבותן.

עבירות לאכיפה במיקוד גבוה:

1. בניה אסורה ו/או שימוש אסור/שימוש חורג בעבירות המנויות בסעיף 243 א', ד' לחוק התכנון והבניה - במקרקעין המיועדים ל"תשתית לאומית"; מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית; מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע או מקרקעין המיועדים בתוכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער; מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים.

 • עבירות של שינוי תוואי קרקע ופגיעה בתשתיות ציבוריות ע"י שפיכת אדמה/ פסולת בנין וכו'.
 • בנייה ושימוש מסחרי/ עסקי/ פרטי.
 • בניה של סככות ומחסנים חקלאיים ובנייה למגורים.
 • מידת החומרה של העבירה ועדיפות הטיפול, תקבע בהתאם לבחינתם של הקריטריונים הבאים:
  • מידת המטרד לציבור.
  • מידת הפגיעה באיכות הסביבה.
  • רמת הסכנה הבטיחותית שנגרמת כתוצאה מהשימוש החורג.

2. בנייה "טרייה" לסוגיה השונים עבודות הכנה ו/או התחלת בנייה לעבודות ו/או שימושים הטעונים הסדרה אשר לא נמצא בגינם היתר/ או עבודות ו/או שימושים שאין אפשרות להכשירם.
יש לפעול להפסקת הבנייה והשימוש שלא כדין באמצעות שימוש בצווים מנהליים ושיפוטיים:

 • סעיף  216  - צו מנהלי להפסקת עבודה.
 • סעיף  217 - צו להריסת תוספת בניה.
 • סעיף 219 -  צו מנהלי להפסקת השימוש.
 • סעיף 221 -  צו הריסה מנהלי. 

יש לתת עדיפות לחקירה ולהעמדה לדין, תוך בחינת הנסיבות ובהתאמה יוגש כתב אישום (א. היקף הבנייה.  ב. סיכויי הכשרתה, פעולות שננקטו לקבלת היתר והצפי לקבלתו. ג. מידת הציות לצווים מנהליים או שיפוטיים ואופן כיבודם).

3. אי קיום צווים שיפוטיים ומנהליים - מדיניות האכיפה והענישה לגבי אי קיום צווים שניתנו במסגרת בית המשפט ובמסגרת הליכים מנהליים, תבחן לאור הקריטריונים הבאים: 

 • אופי העבירה והישנותה. 
 • מועד נתינת הצו / גזר דין.
 • קיומו של פוטנציאל הסדרה / הסרת המחדל.

4. בנייה ושימוש ללא היתר בשטחים המיועדים למגורים (כולל נחלות).

 • בניה ושימוש במבנים בשטחים המיועדים למגורים.
 • בניה ללא היתר למגורים.
 • הגדלת מספר יחידות הדיור מהמותר בתב"ע/ פיצול ליחידות דיור.
 • שינוי יעוד/ שימוש חורג. 
 • דגש על שימוש מסחרי/ עסקי לעומת פרטי.

רשימת עבירות בניה בתחתית סדר העדיפויות לאכיפה, מפאת חוסר עניין לציבור

 • סכסוכי גבולות בין שכנים.
 • סככות/ גגון עד גודל של 10 מ"ר
 • מחסנים ביתיים עד גודל של 8 מ"ר.
 • גדרות בין שכנים עד גודל של כ- 2 מטר מהמפלס הנמוך יותר.
 • שינוי חזית – למעט פתיחת דלתות וללא תוספת שטח.
 • עבירות הפטורות מהיתר על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

כל האמור לעיל מתייחס למצבים שבהם עבירת הבנייה אינה מתווספת לעבירות נוספות ובהתאם לתב"ע החלה במקום.

 

The Butterfly Button