תושבות ותושבים יקרים, 
במסמך זה תמצאו מידע לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שלישי, 31.10.2023 (ט"ז חשוון תשפ"ד)
האמור במסמך זה הם עיקרי הנושאים הקשורים לבחירות ומידע כללי בנוגע לפעילות הוועדים המקומיים ואינו יעוץ משפטי מחייב. למידע נוסף והרחבה ניתן לעיין בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח - 1958, שהינו המקור החוקי לכללים, סמכויות ואחרית הוועד המקומי, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים יחידות המפקח על הבחירות 
בכתובת WWW.MOIN.GOV.IL

למידע ושאלות לגבי הבחירות ניתן לפנות:
מנהל הבחירות: רועי טל - [email protected]
מזכירת הבחירות: זוהר בן שימול - [email protected] | 052-3597119

רקע

הישוב הכפרי (מושב, קיבוץ, ישוב קהילתי) משתייך למועצה אזורית בה מונהג מבנה שלטוני דו-רובדי: המועצה האזורית, והוועד המקומי ביישוב.
לתושבי הישובים במרחב הכפרי ניתנה זכות מיוחדת לנהל את החיים המוניציפליים והקהילתיים תוך בחירת מנהיגות מתוך הישוב, לקיחת אחריות משמעותית ביחס לאורח החיים, הסביבה ועתיד הישוב ותושביו.
חברי ועד מקומי נבחרים לתפקידם ומקבלים אחריות לניהול הישוב, סמכויות המואצלות להם מהמועצה, ותקציב וכן מחויבים במתן דין וחשבון לתושבים. 
אחריות זו של המנהיגות המקומית על כל תחומי החיים בישוב היא שיוצרת תחושת שייכות, מחויבות משמעות. 

בתאריך ה- 31.10.2023, ט"ז חשון תשפ"ד, יתקיימו בחירות ברשויות המקומיות בארץ כולל מועצה אזורית גזר. 
יום הבחירות הינו יום שבתון ובכל אחד מיישובי המועצה תוצב קלפי (אחת לפחות). 
במועד זה יבחרו תושבי המועצה לתקופה של חמש שנים: 

מי יכול לבחור?

כל אדם שגילו 17 ומעלה ביום הבחירות ונכלל בפנקס הבוחרים. 
פנקס הבוחרים - רשימה הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה שכתובתם בישוב.

מי יכול להיבחר?

• מי שרשום/ה בפנקס הבוחרים של הישוב.
• בן/בת 21 ומעלה ביום הגשת המועמדות.
• מקום מגוריו/ה קבוע ביום הגשת המועמדות הינו בישוב.
• אינו עובד בשכר במועצה או בוועד המקומי. 
• עובד מדינה או רשות מקומית אחרת שעבודתו אינה עומדת בסתירה בין תפקידו זה לבין תפקידו כנבחר ציבור.
• לא הוכרז כפושט רגל או פסול מסעיפי חוק אחרים.
• חבר ועד מקומי אינו יכול להיות חבר מליאה במועצה.

ועדת הבחירות

חברי הוועדה נבחרים מקרב תושבי המועצה שהם בני 17 לפחות ואינם נמנים על חברי מליאה מכהנים ואינם ממלאים תפקיד בשכר בועדים המקומיים וכן אינם מועמדים לבחירה במסגרת בחירות אלו.
סמכויות ועדת הבחירות:
• סיווג תושבים.
• אישור רשימות והצעות מועמדים- יאושר על ידי מנהל הבחירות בהתייעצות עם הועדה.
• אישור הצעת מועמד יחיד.
• קביעת מקומות הקלפיות.
• מינוי ועדת קלפי ישובית.
• מינוי מזכיר ועדת קלפי.
• אישור פתקי הצבעה.
• הספקת ציוד לועדות הקלפי בישובים.
• קביעת תוצאות הבחירות.
חברי ועדת הבחירות של מועצה אזורית גזר נבחרו בישיבת מליאה שנערכה ביום 29.4.2023 והם: יו"ר הוועדה: דוקטורי משה. חברי הוועדה: ראובן דפנה, שרון עדי, אברהם מתי, אורן חמדה.

מליאת המועצה

מליאת המועצה היא בעלת הסמכות לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק וביניהם: אישורי תקציב, חוקי עזר, תכניות פיתוח ועוד. 
חשוב - תפקיד נציג המליאה מטעם הישוב הינו לקדם את טובת המועצה כולה, ולאו דווקא לייצג את אינטרס הישוב שהוא מייצג.

בחירות למליאת המועצה

• בשונה מרשויות עירוניות בהן הבחירות למליאת הרשות הן כלליות ומתבצעות לפי רשימות, במועצות אזוריות הבחירות למליאת המועצה מתקיימות לפי אזורי בחירה.
• כל ישוב בוחר נציג מטעמו למליאת המועצה לפי המודד שיקבע ויאושר על ידי שר הפנים ויפורסם על ידי ועדת הבחירות.
• המליאה מורכבת מנציגי כל הישובים הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה. נכון להיום, בגזר מכהנים 29 חברי מליאה ובראשם ראשת המועצה.
• רשימה למליאת המועצה תכיל מינימום 3 מועמדים. 
• לאחר הבחירות מתכנסת המליאה ובוחרת מתוכה הנהלה וכן וועדות כגון ועדת תכנון ובניה, חינוך, מכרזים, ביטחון, איכות הסביבה וכו'
• על נציג המליאה מוטלת האחריות לעדכן את חברי הועד המקומי והתושבים בהחלטות מליאת המועצה.

בחירות לוועד המקומי

• הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי (בגדר "רשות מקומית") האחראי על מתן השירותים המוניציפליים של הישוב ומייצג את כלל התושבים בישוב.
• לוועד המקומי סמכויות מתחום המשפט הציבורי והמנהלי וחלים עליו כללי המשפט הציבורי-מנהלי.
• המועצה אוצלת מתפקידיה וסמכויותיה לוועד המקומי למעט בתחומים מסוימים כגון יסוד תאגידים, הטלת אגרות והיטלים, חקיקת חוקי עזר, הפקעת מקרקעין ואישור תקציב ועד מקומי.
• במהלך כהונתם מעצבים חברי הוועד המקומי את אופי החיים בישוב, הוועד קובע מדיניות אשר באה לידי ביטוי בהחלטותיו וביישומן. להחלטות הוועד יש השפעה על תחומי החיים השונים, הפיזיים, החברתיים והכלכליים. 
• מספר חברי הוועד המקומי נקבע על ידי משרד הפנים על פי מספר התושבים:

מספר תושבים מספר חברי ועד
עד 1500 תושבים 5-7 חברים
1501 ומעלה 9-11 חברים

הגשת מועמדות למליאה ולוועד המקומי

• כל קבוצת בוחרים המונה 2% לפחות ממספר הבוחרים בישוב, ולא פחות מ-5 בוחרים, רשאית להגיש רשימת מועמדים לחברות במועצה ובוועד המקומי. 
• המלצת המועצה: במהלך הקדנציה ישנם חילופים מסיבות שונות על כן, מומלץ להגיש רשימות עם מספר רב של מועמדים.
• את רשימות המועמדים ניתן להגיש בשני מועדים 20.9.2023 בין השעות 9:00-11:00 ו- 21.9.2023 בין השעות 15:00-21:00 בבניין המועצה בבית חשמונאי. את הרשימות יש להגיש על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם קבועים בצו המועצות האזוריות ומפורסמים על ידי משרד הפנים.
• לא ניתן לכהן במקביל כחבר מליאת המועצה וכחבר ועד מקומי, אך ניתן להתמודד לשני התפקידים. 
• בטפסים יש לציין את הפרטים הבאים: שם הישוב, סמל הישוב, שם הרשימה (כולל אות לפתק ההצבעה), פרטי המועמדים כולל חתימה של כל אחד מהם על כתב הסכמה. 
• אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד למליאה וברשימת מועמדים אחת בלבד לוועד המקומי. אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר מרשימה אחת למליאה או ביותר מרשימה אחת לוועד המקומי, שמו ימחק מכל רשימות המועמדים שלהן נתן את הסכמתו. 
• יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים. 
• רשימות מועמדים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.
• לא תתקבל חוברת שנעשו בה תיקונים, שינויים או מחיקות בשמות המועמדים או בסדר רישומ או במספר הסידורי שליד שם המועמד. 
• יש לקחת בחשבון שיש משמעות לסדר השמות שכן על פי סדר זה יקבע הרכב של הועד המקומי הנבחר.
• במידה ותוגש רק רשימה אחת לישוב, היא תוכרז בליל הבחירות מבלי לקיים הליך בחירות בקלפי. 

סייגים למינוי לוועד המקומי

בוועד מקומי לא יכולים לכהן: קרובי משפחה (בני זוג, הורים, אח או אחות ובני זוגם, בן או בת ובני זוגם).
• עובדי המועצה האזורית או עובדי הוועד המקומי.
• חבר ועד מקומי, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש בו לאחד מאלו חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של אותו תאגיד, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בתאגיד, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הוועד המקומי. 

חילופים בוועד המקומי

חבר ועד שחדל לכהן, ימונה במקומו המועמד ששמו הוא הבא ברשימה שממנה נבחר החבר שעזב.
במידה ואין מי שימלא את המקום הפנוי, יבחר הועד חבר חדש על פי החלטה של מחצית מחבריו לפחות תוך התחשבות בהמלצת בא כח הרשימה שממנה נבחר החבר שעזב. 

תאריכים חשובים לבחירות

תאריך לועזי תאריך עברי פעולה
5.7.23 ט"ז בתמוז תשפ"ג הצגת רשימת התושבים לעיון הציבור ופרסום מודעה על הצגה
16.7.23 כ"ז תמוז תשפ"ג מועד אחרון להגשת ערר לוועדת הבחירות על רשימת התושבים
6.8.23 י"ט אב תשפ"ג החלטת המועצה בדבר המודד
15.8.23 כ"ח אב תשפ"ג מועד אחרון להגשת השגה על המודד
28.8.23 י"א אלול תשפ"ג  מועד אחרון להגשת בקשה בדבר ועד מקומי/נציגות/זהות ועדים - לכל ישוב ישנה אפשרות לבקש לשנות את הבחירות מוועד מקומי לזהות ועדים
29.8.23  י"ב אלול תשפ"ג החלטת שר הפנים לעניין ההצעה של המודד
5.9.23  י"ט אלול תשפ"ג פרסום מודעה על ידי מנהל הבחירות בדבר מספר נציגים לכל ישוב
10.9.23 כ"ד אלול תשפ"ג החלטת שר הפנים בדבר ועד מקומי/נציגות/זהות ועדים
11.9.23 כ"ה אלול תשפ"ג קביעת שר הפנים לעניין מספר הנציגים בוועד המקומי
21.9.23 ו' תשרי תשפ"ד יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי
20-21.9.23   ה'-ו' תשרי תשפ"ד הגשת רשימות מועמדים והצעות למועמדות ראשות הרשות + ועד מקומי וחבר מועצה
11.10.23 כ"ו תשרי תשפ"ד הודעת מנהל הבחירות על אישור או סירוב לאשר רשימת מועמדים
31.10.23 ט"ו חשון תשפ"ד יום הבחירות
7.11.23 כ"ג חשון תשפ"ד   פרסום תוצאות הבחירות

 הודעות בדבר לוח זמנים נוספים יתלו בלוחות המודעות בהתאם ללוח הזמנים.