במטרה לסייע למשפחות אשר בעקבות משבר הקורונה נקלעו למשבר כלכלי, אושרה חלוקת תלושים לרכישת מזון למשפחות (באמצעות כרטיסים נטענים). 

מי זכאי לתווי מזון (סעיף 2(א) לאמות המידה:

 1. תושב המועצה האזורית, בהתאם למרשם האוכלוסין, אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) היה רשום בפנקסי המועצה האזורית כמחזיק בנכס מגורים ובנוסף היה זכאי להנחה בשיעור של 70% לפחות מסכום הארנונה לשנת 2023 לפי מבחן הכנסה (תקנה 2(א)(8) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993).
 2. תושב המועצה האזורית, בהתאם למרשם האוכלוסין, אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) אשר הגיש בקשה לקבלת תווי מזון על-גבי הטופס המתאים ושהכנסתו החודשית הממוצעת [1] בשנת 2022 אינה עולה על הסכומים המפורטים להלן, בהתאם למספר הנפשות בנכס:

מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשנת הכספים 2022

מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשנת הכספים 2022

1

2,958 6 9,036
2 4,438 7 12,220
3 5,148 8 14,048
4 5,856 9 15,876
5

7,446 

10+

1,764 לנפש

 
 1. תושב המועצה האזורית, בהתאם למרשם האוכלוסין, אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
 2. תושב המועצה האזורית, בהתאם למרשם האוכלוסין, אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
  א. הוא אזרח ותיק.
  ב. הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
  ג. הוא זכאי לקבל מהביטוח הלאומי את אחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.
 3. תושב המועצה האזורית אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) מתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים: 
  א. הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 14ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957.
  ב. מתקיימים התנאים הבאים:
       1. הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
       2. הוא זכאי לאחד מאלה:
          * תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957.
          * גמלה המשולמת על-ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG).
          * קצבה חודשית המשולמת על-ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם.
 4. תושב המועצה האזורית אשר ביום הקובע (1 באוגוסט 2023) מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
  * הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
  * הוא זכאי לדמי מזונות לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.

גובה הזכאות

 1. זכאי לפי סעיפים 1 ו-2 לעיל (סעיפים 2(א)(1) ו-2(א)(6) לאמות המידה) זכאי לקבל תווי מזון בסך של 300 ₪ וכן 300 ₪ לבן/בת הזוג המתגורר עמו בדירה ו-225 ₪ בעבור כל אדם נוסף המתגורר עמו בדירה. גובה הזכאות לא יעלה על 2,400 ₪.
 2. זכאי לפי סעיף 3 לעיל (סעיף 2(א)(4) לאמות המידה) זכאי לקבל תווי מזון בסך של 150 ₪ וכן 150 ₪ לבן/בת הזוג המתגורר עמו בדירה לפי נתוני הביטוח הלאומי.
 3. זכאי לפי סעיף 4 לעיל (סעיף 2(א)(2) לאמות המידה) זכאי לקבל תווי מזון בסך של 300 ₪ וכן 300 ₪ לבן/בת הזוג המתגורר עמו בדירה לפי נתוני הביטוח הלאומי.
 4. זכאי לפי סעיף 5 לעיל (סעיף 2(א)(5) לאמות המידה) זכאי לקבל תווי מזון בסך של 300 ₪ וכן 300 ₪ לבן/בת הזוג המתגורר עמו בדירה לפי נתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 5. זכאי לפי סעיף 6 לעיל (סעיף 2(א)(3) לאמות המידה) זכאי לקבל תווי מזון בסך של 300 ₪ וכן 300 ₪ לבן/בת הזוג המתגורר עמו בדירה לפי נתוני הביטוח הלאומי, ובלבד שאינו בן/בת הזוג שאינו משלם את תשלומי המזונות.

איסור על כפל זכאויות

 1. זכאי אדם לתווי מזון לפי מספר זכאויות, תינתן לו זכאות אחת – לפי הגבוהה מביניהן.
 2. אדם יכול להיות זכאי פעם אחת בלבד – כזכאי או כאדם המתגורר בנכס עם הזכאי.

מועדים

 1. תושב רשאי להגיש בקשה לקבלת תווי מזון, לפי סעיף 3 לפרק הזכאים לעיל (סעיף 2(א)(6) לאמות המידה) עד ליום 22 באוקטובר 2023. תושב שיגיש את הבקשה לאחר המועד הנ"ל, לא יהיה זכאי לתווי מזון.
 2. המועצה האזורית תעביר למשרד הפנים את הנתונים לפי סעיפים 1 ו-3 עד 6 לפרק הזכאים, עד ליום ב-20 באוגוסט 2023 ואת הנתונים למי שהגיש בקשה לקבלת תווי מזון עד ליום 5 בנובמבר 2023.

המועצה האזורית תעביר למשרד הפנים מידע על אדות זכאים לפי סעיפים 1 ו-2. העברת המידע צריכה להיות בקובץ אקסל המפרט את הפרטים הבאים:

 1. מספר הזהות של הזכאי.
 2. שם פרטי ושם משפחה של הזכאי.
 3. מען הזכאי.
 4. מספר הטלפון של הזכאי (אם יש).
 5. מספר הנפשות המתגורר בדירה עם הזכאי (וביחס לכל אחד – מספר זהות, שם פרטי ושם משפחה).
 6. סוג הזכאות (סעיף 2(א)(1) או סעיף 2(א)(6) לאמות המידה).
 7. סכום הזכאות הכולל.

בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון

לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 2(א)(6) ו - ד' לאמות מידה לחלוקת תלושי מזון בשנת 2023

תם הזמן למילוי טופס זה.