המועצה האזורית גזר מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי 
למיזמים קהילתיים - אקולוגיים
בנושא: "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"
במימון המועצה האזורית גזר והמשרד להגנת הסביבה

 

כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילת המועצה אנו שמחים לפנות אליכם.ן לקבלת הצעות לפעילויות קהילתיות לקידום השמירה על הסביבה והטמעת ערכי הקיימות במועצה. 
מטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות שונות במועצה הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית – חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה , להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.  

הגופים הרשאים להגיש בקשות:
•    קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת היישוב/ המועצה 
•    הקבוצות בעלות ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים, יצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות למועצה. כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה. דוגמאות לקבוצות קיימות – קבוצת נשים, וועדת איכות סביבה, וועד שכונה ועוד.

 

1. היקף התקציב
היקף התקציב שתעמיד המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא זה הינו: כ - 30,000 ₪ (לכל המיזמים).
מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות: קבלת הטפסים, פגישות אישיות ודיון בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
מספר הקבוצות שיקבלו תמיכה על פעילות והתקציב שתקבל כל קבוצה שנבחרה ייקבעו אף הם ע"י וועדת ההיגוי.     


2. תנאי סף
א. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר ע"י המועצה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר ע"י המועצה.
ב. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.
ג. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:
•    מצ"ב טופס בקשה. יש לוודא כי עניתם על כל הסעיפים:
o    הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה
o    תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
o    ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.
o    אבני דרך לביצוע
o    לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
o    פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע
o    תוכנית לשיתוף הקהילה
o    תיאור ותיעוד הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנים האחרונות (טרם מועד ההגשה).
o    מוזמנים להוסיף מסמכים נלווים להעמקת ההיכרות של וועדת ההיגוי עם המיזם (מצגת, תמונות וכו)

•    לאחר קבלת הטופס תתקיים פגישת היכרות לקראת בדיקת הבקשות בוועדת ההיגוי.
•    כל היוזמות יידונו בוועדת ההיגוי שתהיה מורכבת מנציגי: היחידה הסביבתית, המועצה והמשרד להגנת הסביבה. עם קבלת ההחלטות יישלחו מכתבי קבלה/ אי קבלה למגישים. 
ד. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה והמשרד להגנת הסביבה.

3. אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה
לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהיחידה הסביבתית, המועצה ומהמשרד להגנת הסביבה.

קבוצה שמוכיחה ניסיון ופעילות קודמת (20 נק'):

זמן קיום הקבוצה

ניקוד

קבוצה מוכרת למועצה ופועלת לפחות שנה בקהילה

10

קבוצה מוכרת למועצה ופועלת לפחות 3 שנים בקהילה

15

קבוצה מוכרת למועצה ופועלת לפחות 3 שנים בקהילה, בעלת ניסיון בגיוס משאבים ויצירת שיתופי פעולה

20

 
 
הפרויקט מקדם נושאי איכות סביבה (25 נק'):
 

שייכות לנושאי איכות סביבה

ניקוד

כן

25

לא

0

 
 
מעורבות קהילה בפרויקט (15 נק'):
 

מעורבות קהילתית

ניקוד

הפרויקט מערב קהילות ממגזרים שונים

15

הפרויקט לא מערב קהילות ממגזרים שונים

0

 
 
מעורבות תושבים בפרויקט (הקמה/ קהל יעד) (15 נק'):
 

מעורבות תושבים

ניקוד

הפרויקט מערב עד 50 תושבים

10

הפרויקט מערב מעל 50 תושבים

15

 
 
קימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (25 נק'):
 

תוכנית לתחזוקה ושימור

ניקוד

כן

25

לא

0

 

 

יש להגיש את טופס הבקשה עד לתאריך ה-5/5/24

תם הזמן למילוי טופס זה.

נופר ששון עופר
מנהלת היחידה הסביבתית
08-9274530