מלגות קרן חירום - מלחמת חרבות ברזל

מועצה אזורית גזר מעריכה ומוקירה את הסטודנטיות והסטודנטים הרשומים לשנה"ל תשפ"ד שגויסו למילואים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ותעניק מלגת לימודים בסך של  2,500 ₪  לשנת תשפ"ד.

המעוניינים להגיש בקשה למלגה המפורטת להלן נדרשים לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך זה, למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף אליו את האישורים והמסמכים הנדרשים.

בקשה למלגה:

קריטריונים נדרשים:

 1. המבקש/ת הינו תושב/ת המועצה בשנה האחרונה, כולל רישום כתובת במשרד הפנים החל מתאריך 1.1.2023.
 2. המבקש/ת רשומ/ה ללימודים במסלול לתואר ראשון, תואר שני, או לימודי הנדסאים.
 3. הלימודים הינם במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל ואשר מוסמך להעניק תואר ראשון B.A.  ו- M.A וכן לימודי הנדסאים במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 4. המבקש/ת שילם/ה בעצמו/ה סך של לפחות 3,000 ₪ כשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, עד למועד הגשת הבקשה למלגה זו.
 5. המבקש/ת ביצע/ה  30 ימי מילואים לפחות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (החל מיום ה-7/10 ואילך).

קריטריונים אלו הינם תנאי בסיסי לקבלת המלגה.

אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה:

 1. צילום תעודת זהות (כולל ספח הכתובת).
 2. אישור לימודים לתואר ראשון, תואר שני מהמוסד האקדמי לשנה"ל תשפ"ד, או אישור לימודים במסלול הכשרת הנדסאים לשנה"ל תשפ"ד המוכר ע"י מה"ט. 
 3. הצגת קבלות בגין שכר לימוד לשנת תשפ"ד  בגובה 3,000 ₪ לפחות, עד למועד האחרון להגשת הבקשה למלגה - 31/3/2024, יובהר כי ניתן להציג גם קבלות על תשלום דמי הרשמה.
 4. אישור מילואים (טופס 3010) על שירות של 30 ימים לפחות בצו 8. (ניתן להוריד את הטופס באתר מילואים - לקישור לחצו כאן)

הליך ההגשה

 1. יש להגיש את הבקשה בשירות "מלגה בקליק" בלבד ולמלא את כל השדות, לצרף את האישורים הנדרשים ולהמתין עד שכל הקבצים עולים למערכת. רק פניות אשר תתקבלנה במערכת המחשוב של המועצה, תיבדקנה (לא יתקבלו בקשות בפקס ובאופן ידי).
 2. למען הסר הספק, רק קבלת אישור חוזר במייל עם מספר הפנייה תהווה אסמכתא לכך שהבקשה התקבלה לבדיקת המועצה.
 3. יש להקפיד למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
 4. לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך 31/3/2024.

חלוקת המלגות

עם תום תקופת ההרשמה למלגה, בתאריך 31/3/2024, תודיע המועצה למבקשים האם התקבלה בקשתם או לאו.

הבהרות

בשים לב לקושי בזמינות בקרב משרתי המילואים, אין מניעה כי הבקשה למלגה תוגש באמצעות קרוב משפחה.


להגשת הבקשה יש למלא את הפרטים הבאים:

תם הזמן למילוי טופס זה.