המחנה מיועד למסיימ/ות כיתות א'-ו'. הרישום למחנה ניתן רק לספורטאי חוגי ונבחרת הג'ודו
תאריכי רישום: 1.6-12.7.22 (או עם סיום מכסת המשתתפים במחנה)
תאריכי המחנה: המחנה יתקיים בין התאריכים 24.7-11.8.22 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00
מיקום: מתקני הספורט בקרית חינוך בית חשמונאי
עלות: 990 ₪

חשוב לדעת:

  • מנהל מחנה ג'ודו - יוסי ליפרמן 050-3056872
  • הקייטנה כוללת הסעות הלוך ושוב מיישובי המועצה
  • יש להצטייד בארוחת בוקר ומים
  • המחנה באישור משרד החינוך
  • מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה

*התוכנית הינה ראשונית וניתנת לשינוי ט.ל.ח

כתב התחייבות לתשלומי מחנה ג'ודו 2022 במועצה אזורית גזר
1. בעת אישור מסמך זה באתר הרישום, אנו מתחייבים בזאת לשלם למועצה האזורית גזר את הסך שנקבע עבור השרות במחנה במועצה עבור בננו/בתנו בשנת הלימודים תשפ"ב לצורך כיסוי עלויות השרות כאמור.
2. את תשלום עבור המחנה נשלם, בשיעורים ובמועדים כפי שייקבעו על ידי הרשות המקומית (קבלות יישלחו ע"י המועצה לאחר אישור רישום).
3. כל סכום שלא ישולם במועדו יחויב בתשלומי פיגורים על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 כאילו היה תשלום ארנונה כללית.
4. במידה ובננו/ביתנו י/תפסיק את השתתפותו/ה במהלך המחנה, אנו מתחייבים למסור הודעה בכתב לרשות המקומית ובכל מקרה תחול עלינו חובת תשלום עד סוף המחנה.
5. התחייבות זו היא סופית ומוחלטת והרינו מוותרים על התראה בכל הקשור בה.
6. ידוע כי:
6.1 ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי יינתנו עד לתאריך 17.7.22. לא יינתנו החזרים כספיים לאחר תאריך זה
6.2 לא יינתנו החזרים כספיים בגין מחלה/בידוד ו/או כל סיבת היעדרות אחרת במהלך המחנה
6.3 פתיחת המחנה מותנת ברישום מינימלי של משתתפים

להרשמה יש למלא את הפרטים הבאים:

תם הזמן למילוי טופס זה.