מסמך מדיניות הוועדה בנושא בריכות שחיה והנחיות בנושא משטחי חניה מסמך מדיניות הוועדה אושרר בוועדת משנה מס' 20170004 מיום 5.7.2017

הנחיות למשטחי חניה

הנחיה מרחבי בנושא העמדת חניות במגרש. יש לתכנן חניות צמודות ולא עוקבות במגרשי מגורים חשוב ביותר לתכנן חניות בצורה אופטימלית כך שהרכבים יחנו בתוך המגרשים ולא ברחוב, ככל שאין הנחיות ברורות בתב"ע החלה על המקום, החניות יתוכננו במקביל לרחוב ולא בטור.

מסמך מדיניות הוועדה אושרר בוועדת משנה מס' 20170005 מיום 11.6.2017

המשך הנחיות למשטחי חניה

א. לא ניתן יהיה לתכנן את משטחי החניה לבית המגורים ע"ג תחום החצר האנגלית .
ב. חלונות לאוורור המרתף לא יפנו לכיוון משטחי החניה המתוכננים וזאת על מנת למנוע פליטת גזים למרתף .
ג. לא יהיה פתח יציאה גובל עם תחום משטחי החניה.

הנחיות מרחביות לבריכת שחיה

א. חדר המכונות יוצמד ככל הניתן לבית המגורים.
ב. חדר המכונות יהיה טמון באדמה.
ג. סביב הבריכה יותקן ריצוף המאפשר מעבר עפ"י תקן ובצד הגובל עם גבול שכן מינימום 6.0 מ'.
ד. בטיחות - גידור סביב הבריכה בגובה 1.1 מ'. (כל אמצעי אחר למניעת כניסה בלתי מבוקרת לבריכה יובא לבחינה בפני הוועדה המקומית )