מסמך זה אושרר בישיבת וועדת משנה מס' 20170008 מיום 5.11.2017

רקע עובדתי

1. השטחים החקלאיים במועצה אזורית גזר, ניתן לסווגם בהיבט התכנוני ל- 3 קטגוריות:
א. שטחים חקלאיים צמודי נחלה (חלקה א).
ב. שטחים חקלאיים באגודה החקלאית המושבית (חלקות ב ו-ג).
ג. שטחים חקלאיים שאינם תחת קטגוריות א ו- ב.

2 .בשטחים החקלאיים במושבים (קטגוריות א ו- ב) קיימות זכויות בניה בהתאם לתכניות המפורטות החלות באותם מושבים.

3 .בשטחים הפתוחים, בחלקם לא חלות תכניות מפורטות ובחלקם התכניות שחלות הינן R - 6 ו- גז/48.

4 .מדיניות המועצה אשר חופפת למדיניות התכנון המחוזית והארצית בענין המבנים החקלאיים, הינה שמירה על השטחים הפתוחים, בניה צמודת דופן ככל האפשר ובניית מבנים אשר ישרתו את החקלאות.

5 .בהתאם לאמור לעיל, נקבעה מדיניות הוועדה.

מדיניות הוועדה המקומית

1. בניית מבנים חקלאיים תהא רק בכפוף להמלצת משרד החקלאות, אולם לא תחייב את הוועדה המקומית.

2. הקמת מבנים חקלאיים בחלקות א, ב ו-ג יותרו בכפוף לאמור בתכניות החלות באותם המושבים. יחד עם זאת, הבניה תהא בעדיפות ככל האפשר בחלקות א צמודות נחלה וצמודות למבנים קיימים.

3. מבנים חקלאיים בשטחים פתוחים יותרו רק לצורך הגידול החקלאי באותו אזור. ככל הניתן יותרו מבנים קלים (כגון חממות). ככל שיבוקש מבנה אחר, הוועדה תבחן את אופי המבנה והשתלבותו בסביבה. חשיבות רבה יש לנראות המבנה ולפיכך גובה המבנים החקלאיים יוגבל ל- 4 מ'. הוועדה תהא רשאית לדרוש אלמנטים עיצוביים ונופיים להסתרת המבנה ולהטמעתו בסביבה.

4. המועצה מעוניינת לעודד תיירות חקלאית וזאת על מנת לשמור על אופייה הכפרי והחקלאי של המועצה. ככל שהתכניות החלות יאפשרו הקמת מבנים חקלאיים בעלי אופי תיירותי (כגון: יקבי בוטיק, בתי בד, חוות רכיבה וכד') הוועדה תעודד הקמתם תוך שמירה על הצביון הכפרי של המקום.