מסמך מדיניות הוועדה אושרר בוועדת משנה מס' 20170001 מיום 1.1.2017

רקע עובדתי

1. ביום 30.11.2015 פורסמה ברשומות הוראת שעה, כתיקון לסעיף 151 לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה למשך 5 שנים.

2. ההוראה קובעת כי במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה, לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים, בנוסף לכך מותרים השימושים הבאים: פעוטון, מעון יום ושימוש רפואי.

מדיניות הוועדה המקומית

3. אזורי המגורים מתוכננים ובנויים כך שהם מיועדים למגורים בלבד ותכנון זה מתבטא בתכנון התנועה, החניות והתשתיות.

4. מותר פעוטונים וצהרונים:
א. גני ילדים / פעוטונים / צהרונים עד 5 ילדים
- השימוש מותר בכל בית מגורים קיים בהיתר.
- מתן פתרונות חניה נאותים.
- עמידה בשאר דרישות הרשויות הרלוונטיות.
ב. גני ילדים / פעוטונים / צהרונים עד 10 ילדים
- השימוש מותר בכל בית מגורים קיים בהיתר ובתנאי כי מיקום המבנה / השימוש יהא לפחות 10 מ' במתי מגורים שכנים.
- מתן פתרונות חניה נאותים.
- עמידה בשאר דרישות הרשויות הרלוונטיות.

5 .לפיכך, הוועדה המקומית גזר לא תאפשר שימוש שאינו עפ"י החוק והתכניות התקפות, למעט האמור לעיל.