1. קבלת התלונה במשרדי הועדה.

2. קליטת התלונה בטבלה ממוחשבת.

3. הוצאת מכתב תשובה למתלונן שהתלונה התקבלה במשרדי הועדה (במידה והתלונה אינה אנונימית).

4. תיוק של התלונה ומכתב התשובה בקלסר התלונות והעברת עותק מהתלונה להמשך טיפול מחלקת פיקוח.