מהדורה 01

מועד עדכון: 05/24

1. כללי

1.1. נכון למועד פרסום נוהל זה, פועלים בתחום המועצה שני בתי ספר ייחודיים.
1.2. במסגרת נוהל ההרשמה למוסדות החינוך של המועצה, מפורטים נהלי המועצה לעניין רישום למוסדות החינוך השונים ובכלל זה לבתי הספר הייחודיים.
1.3. הוראות נוהל זה, באות להשלים את הוראות נוהל ההרשמה למוסדות חינוך בהלימה להנחיות ונהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים ומרחבי חינוך במשרד החינוך (להלן: "ועדת הייחודיים") ומתייחס לבתי הספר הייחודיים הפועלים בתחומי המועצה.
1.4. בהתאם להנחיות ועדת הייחודיים, המועצה תהיה רשאית לתעדף בקבלה לבית הספר, על פי שיקול דעתה,  עד 10% מהתלמידים המוגדרים כ"מקרים חריגים" אשר נמצא כי יש בהם שילוב של 3 מבין התבחינים הבאים במצטבר:
1.4.1. מצב בריאותי;
1.4.2. מצב אישי;
1.4.3. מצב משפחתי;
1.4.4. איחוד אחים;
1.5. את התבחינים הנטענים ביחס לתלמיד/ה יש לבסס בכפוף להמצאת אישורים מתאימים כגון אישורים רפואיים, מצב משפחתי ועוד.
1.6. ככל שבעתיד, הנחיות ועדת הייחודיים יעודכנו ו/או ישתנו, הוראות נוהל זה יעודכנו בהתאמה.

2. מטרת הנוהל

2.1. מטרת הנוהל הינה להסדיר את עבודתה של ועדת החריגים לשיבוץ בבתי הספר הייחודיים.

3. הגדרות

3.1. בית ספר ייחודי - בית ספר ייחודי הוא מוסד מוכר ורשמי המוכר כבית ספר ייחודי ע"י משרד החינוך, נכון למועד פרסום נוהל זה, בתחום המועצה פועלים 2 בתי ספר יסודיים ייחודיים, בית הספר הדמוקרטי-מונטסורי "דרור" ובית הספר האנתרופוסופי "מעיין".
3.2. וועדת החריגים - הוועדה תנהל את הליך בחינת בקשות חריגות להרשמה לבתי הספר הייחודיים. 
הפורום החוקי לקבלת החלטות של וועדת החריגים, הינו בהשתתפות 3 חברי הוועדה הבאים: 
3.2.1. יו"ר הועדה - מנהלת אגף החינוך.
3.2.2. מנהלת מחלקת בתי הספר.
3.2.3. יועמ"ש הרשות או מי מטעמו.
הוועדה תהיה רשאית להתייעץ ובכלל זה לקבל מידע ביחס לתלמידים אשר בשמם הוגשה בקשה, בין היתר, עם הגורמים הבאים: 
3.2.4. מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי.
3.2.5. מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך.
3.2.6. יו"ר ועדת חינוך במועצה או מי מטעמו.

4. ועדת החריגים

4.1. מידי שנה, לאחר תום תקופת הרישום למוסדות החינוך, תתכנס ועדת החריגים תחילה לצורך דיון וקביעת עדיפות לתלמידים אשר הוצגו לגביהם מסמכים המעידים על קיומם של נסיבות חריגות.
4.2. כאמור, המועצה תהיה רשאית לתעדף עד 10% מהתלמידים ביחס לכל בית ספר ייחודי. יובהר, כי למועצה שיקול דעת שלא לתעדף אף לא תלמיד אחד ו/או לא לעמוד במכסה של עד 10% מהתלמידים, היה ולא יהיו מקרים חריגים העומדים בתבחינים שנקבעו בהנחיות ועדת הייחודיים.
4.3. לאחר שתתעדף ועדת החריגים את התלמידים, כאמור בנוהל זה, תפעל המועצה לשיבוץ שאר התלמידים לכיתה בבית הספר הייחודי על בסיס ההגרלה, כמפורט בהרחבה ב"נוהל הרשמה למוסדות חינוך".
למען הסדר הטוב יובהר, כי כפי שנקבע בנוהל, ככל שיעלה תלמיד בהגרלה ואך נקבע כי תדחה עלייתו לכיתה א' בשל שיקולי פדגוגיים, ישמר מקומו של התלמיד הנבחר גם לשנת הלימודים העוקבת. תלמידים אלה יתווספו לתלמידים שיקבעו על ידי ועדת החריגים.    
4.4. ביחס לשנת הלימודים תשפ"ה בלבד, ועדת החריגים תתקיים לאחר ביצוע ההגרלה וקביעת סדר הקדימויות. עם תום הדיון בועדת החריגים, תלמידים אשר מצויים ברשימת ההמתנה ולא יתקבלו, יוותרו ברשימת ההמתנה על פי המקום שנקבע להם בהגרלה. 
למען הסר ספק, שיבוץ תלמידים בשנת הלימודים התשפ"ה בהתאם להחלטת ועדת החריגים, כאמור, יתווסף למספר התלמידים שכבר הוגרלו לבית הספר, ולא יבוא על חשבונם.
4.5. החלטת ועדת החריגים תתקבל על סמך המידע שיוגש לה עד המועד האחרון להגשת מסמכים ולא תתאפשר השלמת מסמכים.
4.6. ועדת החריגים שומרת על זכותה לקיים היוועצות עם גורמי מקצוע המכירים את הילד לצורך בירור ואימות הנתונים כגון גננת / שפ"ח מועצתי.

5. אופן הגשת בקשות לועדת החריגים

5.1. הורים המבקשים להגיש מסמכים לדיון בפני ועדת החריגים, מתבקשים להגיש בקשה, עד ליום ראשון ה- 9/6/2024, בשעה 12:00 לכתובת הדוא"ל: [email protected].
5.2. לבקשה יש לצרף את מסמך הפנייה המצ"ב כנספח לנוהל זה וכן כלל האסמכתאות הנדרשות לצורך תמיכה בנימוקי הבקשה.

להורדת טופס בקשה להדפסה לחצו כאן