שטח שרות מעל מפלס ה-0.00 במבנה העיקרי

1. רוחב פאה אחת של חדר שרות לא יעלה על 2.49 מ'.
גובה החדר לא יפחת מ-2.20מ' נטו ועד גובה תקרת הקומה.
גובה חלונות עפ"י התקנות.

2. על רוחב חדר שרות העולה על רוחב פאה 2.49 מ' יהיו המגבלות הבאות:
▪ גובה חדר השרות עד 2.20 מ'.
▪ חלונות צמודי תקרה  70 ס"מ.
▪ חדר השרות ימוקם ככל הניתן בקרבה לשימושים המאפשרים גישה ישירה לחדר השרות.

מחסן חיצוני

▪ שטח המחסן עד 20 מ' (עבור יח"ד אחת).
▪ גובה המחסן עד 2.20 מ'.
▪ חלונות צמודי תקרה עד 70 ס"מ. 

מרתף

▪ ללא כניסה נפרדת. 
▪ המרתף יהיה קבור 2/3 באדמה.
▪ גובה המרתף עד 2.20 מ'. 
▪ חלונות צמודי תקרה 70 ס"מ.
▪ יותרו שימושים עפ"י חוק. 

הערות כלליות

- במקרה של סתירה בין נוהל הוועדה לתב"ע החלה על מגרש, הוראות התב"ע גוברות.
- לא תתאפשר הנמכת תקרה נקודתית בחדר שירות.
- לוועדה יינתן שיקול דעת.