שטח שירות מעל מפלס ה-0.00 במבנה העיקרי
1.  רוחב פאה אחת של חדר שירות לא יעלה על 2.49 מ'.
    גובה החדר לא יפחת מ-2.20 מ' נטו ועד גובה תקרת הקומה.
    גובה חלונות עפ"י תקנות.
2. על רוחב חדר שירות העולה על רוחבפאה 2.49 מ' יהיו המגבלות הבאות:
    * גובה חדר השירות עד 2.2 מ'.
    * חלונות צמודי תקרה 70 ס"מ.
    * חדר השירות ימוקם ככל הניתן בקרבה לשימושים המאפשרים גישה ישירה לחדר השרות.
• במקרה של סתירה בין נוהל הוועדה לתב"ע החלה על המגרש, הוראות התב"ע גוברות.
• לוועדה יינתן שיקול דעת.


מחסן חיצוני
    * שטח המחסן עד 20 מ' (עבור יח"ד אחת).
    * גובה המחסן עד 2.2 מ'.
    * חלונות צמודי תקרה עד 70 ס"מ.

מרתף
    * ללא כניסה נפרדת
    * המרתף יהיה קבור 2/3 באדמה.
    * גובה המרתף עד 2.2 מ'.
    * חלונות צמודי תקרה 70 ס"מ.
    * יותרו שימושים עפ"י חוק.

• במקרה של סתירה בין נוהל הוועדה לתב"ע החלה על המגרש, הוראות התב"ע גוברות.