דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

 

אופן המענה לבקשה

אופן המענה לבקשה

מספר מקרים

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

1

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

0

הרשות דחתה את הבקשה בשל אי תשלום

4

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

סה"כ טיפול בבקשות

5

 

זמני טיפול

זמני טיפול

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 3 60%
בין 16-30 1 20%
בין 31-60 1 20%
בין 61-120 0 0%
מעל 120 0 0%
סה"כ 5 100%