דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999
 

אופן המענה לבקשה

אופן המענה לבקשה

מספר מקרים

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1

הרשות דחתה את הבקשה בשל אי תשלום

1

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

2

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

סה"כ טיפול בבקשות

6

 

זמני טיפול

זמני טיפול

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 2 33.3%
בין 16-30 1 17.6%
בין 31-60 3 50%
בין 61-120 0 0%
מעל 120 0 0%
סה"כ 6 100%