דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2020

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 12

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

0

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

1

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

2

סה"כ

19
 

עילות דחייה מרכזיות:

שם העילה

מספר בקשות מעילה זו אחוז מכלל הדחיות

8(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת

2

50.0%
8(1) - המידע נוצר בידי רשות אחרת

2

50.0%

סה"כ

4

100%
 

זמן הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

2

12.5%

בין 16-30 יום

4

25.0%

בין 31-60 יום

5

31.3%

בין 61-120 יום

0

0.0%

מעל 120 יום

5

31.3%

סה"כ

16

100%

 
אגרות
 

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע

סך האגרות שנגבו

 

140 ₪