דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2021

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 9

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

0

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

3

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

1

סה"כ

13
 

עילות דחייה מרכזיות:

שם העילה

מספר בקשות מעילה זו אחוז מכלל הדחיות

8(3)- לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות

1

33.3%
9(א)(4) איסור על פי דין

1

33.3%
8(2)- נוצר לפני 7 שנים 1 33.3%

סה"כ

3

100%
 

זמן הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

3

25.0%

בין 16-30 יום

6

50.0%

בין 31-60 יום

2

16.7%

בין 61-120 יום

0

0.0%

מעל 120 יום

1

8.3%

סה"כ

12

100%

 
אגרות
 

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע

סך האגרות שנגבו

 

140 ₪