דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2023

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 15

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

4

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

1

סה"כ

21
 

עילות דחייה מרכזיות:

שם העילה

מספר בקשות מעילה זו אחוז מכלל הדחיות

8(3)- לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות

1

50%
המידע אינו מצוי בידי הרשות

1

50%

סה"כ

2

100%
 

זמן הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

13

65%

בין 16-30 יום

1

5%

בין 31-60 יום

1

5%

בין 61-120 יום

4

20%

מעל 120 יום

1

5%

סה"כ

20

100%

 
אגרות
 

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע

סך האגרות שנגבו

 

162 ₪