תכנית המתאר הכוללנית מקיימת הליכי שיתוף ציבור נרחבים, תוך קיום סדנאות רחבות לכלל הציבור. חומרים בנושאים רחבים ובנושאים כלל מועצתיים מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה.
פגישה פרטנית לתכנון הפרטני של כל מושב, קיבוץ ויישוב מתקיימת בהשתתפות הנהלת המועצה והוועדה המקומית, צוות התכנון והנהגת היישוב. בפגישות אלו דנים ברצונות הישוב לפיתוח, בסל הזכויות שיינתן במסגרת התכנית ולגבולות פיתוח הישוב בעתיד. 
סבב הפגישות השלישי עם הנהגות הישובים מתקיים בין אוגוסט  לאוקטובר 2019.