מס. מכרז שם המכרז מספר ההצעות שהוגשו החלטת מכרז תאריך ועדת מכרזים תקופת החוזה כולל אופציה מספר חוזה
01/2023 לשירותי ניהול פרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים ותשתיות 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין תוצאות אי עמידה בתנאי הסף, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול על הסף את הצעת המציעים ברייט פיוטצ'ר בע"מ עבור פרקים א' ו- ב' בלבד ואלומת יועצים מתכננים וניהול פרויקטים בע"מ עבור פרק ב' בלבד ולא לקבוע אף מציע כמציע זוכה במכרז זה. 28/03/2023 בוטל  
02/20232 למתן שירותי תפעול, תחזוקה ותמיכה ברשת מחשוב המועצה, תקשורת וטלפוניה 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד - לקבוע את  המציע נטקור פתרונות תקשורת בע"מ ע"ס כולל של 56,000 ₪ לחודש לא כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז, בהיותה הצעה יחידה, כשרה, העומדת בתנאי המכרז וסבירה ביחס לאומדן המועצה. 08/02/2023 13/03/2028 61215
03/2023  לביצוע עבודות איסוף, פינוי וסילוק פסולת גזם נקי וגזם מעורב (גושית) לאתר מורשה 1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע"מ הכוללת הנחה בשיעור של 0.5% ביחס למחיר המירבי כהצעה הזוכה במכרז, בהיותה הצעה יחידה, כשרה, העומדת בתנאי המכרז וסבירה ביחס לאומדן המועצה.

08/02/2023 31/03/2028 61213
04/2023 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה   7

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את המציע רונן טל ניהול פרויקטים בע"מ כמציע הזוכה במכרז, בהיותו המציע בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

28/03/2023 30/04/2028 61272
05/2023 למתן שירותי פיקוח אחזקה במועצה האזורית גזר 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה במכרז, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע שלום רצבי ע"ס של 26,500 ₪ בחודש –כמציע הזוכה במכרז זה. 28/03/2023 18/04/2028 61262
06/2023 למתן שירותי יעוץ, ליווי וביצוע ביקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה 1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע משוב ניהול הון אנושי ושכר בע"מ  –כמציע הזוכה במכרז , בהיותו המציע בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ע"ס 7,520 ₪ לחודש.

28/03/2023 23/04/2029 61266
07/2023 למתן שירותי ניהול מערך התיירות והיזמות עבור המועצה 2

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע יניב שאול כמציע הזוכה במכרז זה. בהיותו המציע בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ע"ס 19,400 ₪ לחודש.

 

28/03/2023 30/04/2028 61270
08/2023 הפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק בתחום שיפוט המועצה 1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה במכרז, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע תגבור מאגר כוח אדם מקצועי זמני בע"מ כמציע הזוכה במכרז זה.

08/02/2023 31/03/2028 61297
09/2023 שירותי ייעוץ ותכנון בתחום כבישים ועבודות פיתוח 9

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציעים: חופשי הנדסה וניהול בע"מ ע"ס 5% שכ"ט ו- תהן – תכנון הנדסי (1985) בע"מ כמציעים הזוכים במכרז.

03/07/2023 24/07/2028

61343

61341
10/2023 ביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב 5

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה עם ערבות קצרה יותר מהנדרש, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לפסול את הצעת המציע שלסינגר מדידות ומערכות בע"מ ולקבוע את המציעים: זייד אלדד בע"מ ואבסולוט בע"מ – כמציעים הזוכים במכרז בהיותם המציעים בעלי ההצעות הכשרות עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. כמו כן, לקבוע את המציע תלוואי מדידות בע"מ ככשיר שני לתקופה של 6 חודשים. במידת הצורך, זכייתו תובא לאישור נוסף של הוועדה.

13/06/2023 14/06/2028

61310

61309
11/2023 שירותי תכנון וייעוץ אדריכלי לפרויקטים 9

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציעים: מינץ דן אביקסיס מינץ רונית, הררי תומר ואנה ו- גל טובי– כמציעים הזוכים במכרז בהיותם המציעים בעלי ההצעות הכשרות עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.

13/06/2023 20/06/2028

61306

61305

61311
12/2023 שירותי יעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב 1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה במכרז והקרבה המשפחתית, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציע איתות 80 בע"מ ע"ס של 10,000 ₪ בחודש לא כולל מע"מ כמציע זוכה במכרז זה.

13/06/2023 20/06/2028 61304
13/2023 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף קפוארה במועצה האזורית גזר 0

במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל

23/04/2023    
14/2023 מתן שירותי עיצוב גרפי עבור המועצה האזורית גזר 12

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין אי עמידה בתנאי הסף וצירוף שיק אישי חלף שיק בנקאי, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול את ההצעות הבאות, מהנימוקים הבאים:

משרוקית בע"מ – הגשת הצעה ל- 2 פרקי המכרז ושינוי מהותי מדרישות המכרז., אשחר פרסום בע"מ, טלי שמעוני, זאזו סטודיו לעיצוב גרפי, אלעד לחמני – צירוף שיק אישי במקום ערבות בנקאית/שיק בנקאי.,

אלעד לחמני, סטודיו גדעון דן, פרפל בריקס בע"מ, לינקס פרסום ומיתוג, יוכבד קרפפן ואפרת וייצמן – אי עמידה בתנאי הסף לעניין ניקוד איכות מינימלי. ולקבוע את ההצעות: רויטל עיצוב וצ.א. שילובים בע"מ כהצעות הזוכות ביחס לפרק ב'.

על המועצה להערך לפרסום מכרז ביחס לפרק א' – שירותי עיצוב ברייטינר תוך בחינת דרישות המכרז וביצוע התאמות במידת הצורך כך שיוגשו בו הצעות כשרות. כמו כן, מבקשת הועדה כי המועצה תיידע את המציעים שנפסלו מטעמים טכניים מדוע נפסלו.

13/06/2023 30/06/2028 61302
61303
15/2023 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף קפוארה במועצה האזורית גזר 1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציע לב גינזבורג -  כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.

13/06/2023 30/06/2028 61307
16/2023 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה 2

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וכן עריכת שימוע למציע – חן המקום, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבלת את בקשתו של חן המקום לחזור בו מהצעתו, באשר לחילוט הערבות, הועדה ממליצה לתת למציע שהות של 3 ימים לתת התייחסות בכתב בנוגע לשאלת החילוט ולאחר מכן תתקבל ההחלטה נפרדת רק לעניין חילוט הערבות. בשים לך לכך שהמציע חן המקום חזר בו מהצעתו הן מחמת חוסר יכולת להתארגן והן מחמת המחיר הנמוך שהוצע על ידו, המלצת הועדה הינה לקבוע את המציע נוי שירותי תברואה בע"מ על סך של 62 ₪ לא כולל מע"מ להנפה כמציע הזוכה.

03/07/2023 30/06/2028 61322
17/2023 שירותי ניהול פרויקטים בתחום התשתיות 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציע גיל ניר -  כמציע הזוכה במכרז בהיותו המציע בעל ההצעה הכשרה עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. כמו כן, לקבוע את המציע טנגי מאיר יעקב ככשיר שני לתקופה של 6 חודשים. במידת הצורך, זכייתו תובא לאישור נוסף של הוועדה.  13/06/2023 15/07/2028 61308
18/2023 הפעלת חוגים בגני הילדים עבור המועצה 7

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציעים: טבע וחומר בע"מ כזוכה בתחומי הדעת: פעילות גופנית , מדע, אומנות וקיימות, העשרה, דרמה ותיאטרון בעלות של 170 ₪ לשעת פעילות לא כולל מע"מ.

ואת המציע ילד מוזיקה בע"מ כזוכה בתחום הדעת חוגי מוזיקה על סך של 170 ₪ לשעת פעילות לא כולל מע"מ – כמציעים הזוכים במכרז בהיותם המציעים בעלי ההצעות הכשרות עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. כמו כן, ממליצה הועדה לראשת המועצה לפסול את הצעת המציעה נעמה פיין לאור אי עמידה בדרישות המצאת ערבות/שיק בנקאי במכרז.

02/08/2023 30/06/2028

61371

61370
19/2023 ביצוע קליטה וטיפול בפסולת גזר ופסולת גושית באתר מורשה 2

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד לקבוע את המציע שרון דן השקעות בע"מ כמציע הזוכה במכרז בהיותו המציע בעל ההצעה הכשרה הזולה ביותר ובעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר על סך של 245 ₪ לטון גזם נקי לא כולל מע"מ ו- 295 ₪ לא כולל מע"מ לטון גזם מעורב.

02/08/2023 31/08/28 61373
20/2023 מתן שירותי מנצח מוזיקלי על חברות זמר
 
1

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה במכרז, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את הצעת המציע רון גנג ע"ס של 5,200 ₪ בחודש לא כולל מע"מ כמציע זוכה במכרז זה.

02/08/2023 02/08/2028 61372