בהתאם להוראות סעיף 8 לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות) מועצות אזוריות ( התשי"ח - ,1958 ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז מבקשת המועצה האזורית גזר (להלן - המועצה) להקים מאגר נותני השירותים בתחום הדרכה והנחיה פדגוגית למסגרות חינוך - טיפול במסגרות לידה עד שלוש בתחום שיפוט המועצה (להלן - רשימת נותני השירותים ו/או מאגר נותני השירותים).

המועצה תהיה רשאית לפנות לגורמים הרשומים במאגר, מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה ולהתקשר עמם בהסכם למתן שירותי הדרכה פדגוגית במסגרות חינוך - טיפול במסגרות לידה עד שלוש המופעלות ע"י מפעילים פרטיים ומחזיקות ברישיון הפעלה של משרד החינוך ומצויות בתחום שיפוט המועצה. למען הסר ספק, השירותים יסופקו במתכונת של "נותן שירותים" והמדריכים לא יקלטו כעובדים של המועצה ולא יועסקו ע"י המועצה כשכירים.

בתחום שיפוט המועצה 22 ישובים וכ-17 מסגרות חינוך - טיפול לגילאי לידה עד 3 הפועלות בתחום שיפוט המועצה נכון לכתיבת מסמך זה, אשר מופעלות על ידי גורמים פרטיים המחזיקים ברישיון הפעלה (להלן: "המסגרות").

יצוין כי ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יהיה שינוי במספר המסגרות, המועצה שומרת על זכותה לעדכן את היקף השירותים בהתאמה (הפסקת התקשרות עם נותני שירות/הרחבת התקשרות עם נותני שירות/התקשרות עם נותני שירות נוספים).

מעבר לכך, פועלים בתחומי המועצה 4 מעונות יום ע"י ארגון בעל "סמל".

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות תשפ"א - ,2021 כל מסגרת בעלת רישיון נדרשת להתחייב כי צוות המסגרת יקבל הנחיה והדרכה חינוכית פדגוגית בהיקף של 4 שעות חודשיות לפחות.

בהמשך להוראות קול קורא שפורסם ע"י משרד החינוך בעניין זה, מבקשת המועצה להקים מאגר מדריכים אשר יתנו שירות למסגרות השונות באופן התואם את צרכי המסגרת ועל פי דרישות המועצה. בחירת המדריכים מתוך המאגר תעשה בהתאם למפורט במסמך זה וההתקשרות עם המדריכים בפועל, בהיקף של עד 10 שעות בחודש לכל מסגרת, כאשר למועצה ישנה גמישות מסוימת בחלוקת השעות באופן הבא: לפחות 4 שעות מתוך ה -10 הינן שעות ליווי חודשיות ו-2 שעות מתוך ה-10 הינן שעות איתור.

כמו כן, בהתאם להוראות הקול קורא, בנוסף למדריכים אשר יתנו שירותים בפועל למסגרות השונות, יגויס מדריך אחד אשר ישמש כגורם פיקוח על שאר המדריכים בהיקף של 5% מהשעות.

יודגש כי התקציב להפעלת השירותים מקורו במימון ייעודי שמועבר למועצה ממשרד החינוך. ככל שבמהלך תקופת השירותים יופסק המימון של משרד החינוך, המועצה תהא רשאית להודיע לנותני השירותים על הפסקת הפעילות באופן מידי.

במסגרת ההתקשרות, נותני השירות יידרשו לבצע את הפעולות הבאות:
א. סיוע בגיבוש תוכנית עבודה חינוכית, טיפולית ומינהלית (כולל אסיפות הורים, חגיגות, מסיבות וכו') המותאמת לצרכים ולאתגרים הייחודים של כל מסגרת.
ב. להתוות את בניית הסביבה החינוכית ואת סדר היום בכל מסגרת על פי שכבות גיל בהתאמה התפתחויות.
ג. בניית תכנית הדרכה שנתית בהלימה לצורכי המסגרת.
ד. נותן השירות יתריע וידווח על אירועים חריגים כגון: אלימות מילולית ופיזית, השפלת פעוטות, האכלה בכפייה או מתן עונשים גופניים כלפי הפעוטות. חובת נותן השירותים לדווח למועצה ולפיקוח במשרד החינוך במידה וחלילה יחצו קווים אומים בטיפול בפעוטות.
ה. באחריות נותן השירותים להתוות כללים בנוגע להיבטי הטיפול השונים כגון: אופן הגשת מזון, שינה, החתלה, השגחה והיגיינה והכל בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ו. ההדרכה החינוכית תכלול עבודה מול מ נהלת המעון והצוות החינוכי בהתאם לתוכנית לימודים תואמת התפתחות וצרכי המסגרת. ההדרכה תעסוק בזיהו ומיפוי צרכים, בקשות/שאלות, בניית תכנית עבודה חינוכית כוללת, הדרכה בהתאם לדוחות פיקוח ועוד. ההדרכה תתקיים בפורומים ובפורמטים שונים על פי צרכי המסגרת .
ז. המצטרפים למאגר יתחייבו להשתתף בקבוצות ליווי והדרכה ייחודית למדריכים בגזר (פורום עמיתים) וזאת ללא תשלום עד 4 פעמים בשנת לימודים קלנדרית.
ח. השירותים יכללו תצפיות ופגישות אישיות או על פי חלוקה לקבוצות עם צוות ומנהל/ת המסגרת.
ט. נותן השירותים יעבוד בשיתוף פעולה מלא תוך יצירת סדירויות עבודה קבועות עם מנהלת המסגרת, מפקחת המסגרת ומנהלת התחום במועצה.

מובהר, כי אין בתהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר המועצה כדי להבטיח לנותן שירות המצטרף למאגר התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע שירותים כלשהם עבור מי מהמסגרות, והמועצה לא תהיה מחויבת להתקשר עם כל נותני השירות שהצטרפו למאגר המועצה.

פניה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד.
1. תנאי סף להצטרפות למאגר נותני השירותים -
רשאים להיכלל במאגר רק נותני שירותים העומדים בתנאים / דרישות המצטברות כמפורט להלן -
השכלה אקדמית
1.1. המבקש הינו בעל תואר שני בחינוך בגיל הרך, עם ניסיון של שנה לפחות, עם התמחות בהדרכה או ביעוץ חינוכי/פדגוגי.
או
בעל תואר שני באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה התפתחויות/חינוכית / עבודה סוציאלית / מקצועות הבריאות )פרה רפואי( / חינוך מיוחד / ייעוץ חינוכי וניסיון של 2 שנים לפחות בהדרכת חינוך -טיפול במסגרות הגיל הרך ובעלות הכשרה מקצועית בתחומי ההדרכה והייעוץ.
או
בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך לגיל הרך כולל בעלי תואר ראשון בחינוך או חינוך מיוחד או במסלול גננות והתמחות בהדרכה או בייעוץ חינוכי / פדגוגי או פסיכולוגיה התפתחויות/חינוכית / עבודה סוציאלית / מקצועות הבריאות (פרה רפואי) / ייעוץ חינוכי שהשלימו הכשרה מקצועית המתמקדת בהדרכה או בייעוץ פדגוגי ובתנאי שההכשרה ניתנה במוסד אקדמי הוכר ע"י משרד החינוך וכן בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת חינוך - טיפול במסגרות הגיל הרך או בוגר י קורס הדרכה ייעודי למעונות היום במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך (בוגר קורס הדרכה ייעודי ללא ניסיון בהדרכה, תועסק לתקופה של שנתיים כתקופת ניסיון).
או בעל תואר ראשון שאינו בתחום המומחיות הנדרשת ונמצאת במהלך לימודים לתואר שני בחינוך לגיל הרך ובעלת ניסיון של 7 שנים בניהול מעון ובהדרכת צוותים חינוכיים במעונות שעברה קורסי הכשרה להדרכה בגיל הרך עם עדיפות למומחיות בלידה שלוש.

יודגש כי מדריכים חינוכיים ללא תואר שני, מדרשים להשלים תואר שני וקורס הכשרה בהדרכה/ביעוץ במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.

1.2. המבקש פועל באמצעות עסק עצמאי (עוסק פטור / מורשה / תאגיד / עמותה וכו'), וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- ,1976 והתקנות לפיו.
1.3. המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.
1.4. המבקש קיבל ניקוד איכות מינימלי של 80 נקודות.
1.5. המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה.

2. הוראות כלליות

2.1. אין בהקמת/ עדכון המאגר התחייבות כלשהי של המועצה לפנות רק לרשומים במאגר, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע עבודה כלשהי ו/או קבלת שירות כלשהו.
2.2. המועצה תהיה רשאית לפרסם את שמות הספקים שירשמו במאגר באתר האינטרנט של המועצה ו/או בכל דרך אחרת ובהגשת בקשה להצטרפות למאגר – נותן הספק את הסכמתו לכך.

3. הגשת בקשה להיכלל במאגר המדריכים

3.1. נותני שירות המעוניינים להיכלל במאגר המדריכים יגישו, בקשה בכתב באופן ידני או באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, , על גבי ובהתאם לטופס הבקשה המצורף כנספח לפניה זו. 
3.2 הבקשה, תוגש , לא יאוחר מיום ראשון, תאריך 21.1.24 -בשעה 09:00 באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
אין לשלוח בקשות בדואר או כל דרך אחרת.
3.3. הבקשה תוגש בצירוף כל המסמכים הבאים -
3.3.1. טופס בקשה, פרופיל מבקש, קו"ח של המבקש.
3.3.2. תעודות השכלה / תעודות הכשרה רלבנטיים לביצוע השירותים, לרבות היתרים, תעודות הסמכה וכיו"ב.
3.3.3. דוגמת תכנית הדרכה שנתית מוצעת.
3.3.4. דוגמת 2 דו"חות הדרכה שנערכו, (ניתן להשחיר פרטים אישיים/מזהים).
3.3.5.  2 מכתבי המלצה ממסגרות לגיל הרך.
3.4. מובהר בזאת כי המאגר יהיה פתוח לרישום גם לאחר המועד לעיל, אולם תינתן עדיפות למדריכים שירשמו עד למועד לעיל.
3.5. מציעים אשר נתקלו בקשיים בעת ההרשמה המקוונת, מוזמנים לפנות לרחל קויתי, מנהלת מחלקת גני ילדים גיל הרך בטלפון: 08-9274013.

4. בחינת הבקשות להיכלל במאגר המדריכים

4.1. הבקשות ייבחנו ע"י ועדה מקצועית שתקבע ע"י המועצה (להלן- הועדה ו/או הועדה המקצועית).
4.2. מציעים / בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימים ע"י המועצה, ירשמו במאגר ותימסר להם הודעה על כך בכתב.
4.3. מבקש שהועדה תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים, תימסר לו הודעה על כך.
4.4. מובהר בזאת כי אין באישור רישום במאגר כדי לחייב את המועצה לחתום על הסכם ולקבל שירותים מנותן שירותים כלשהו הרשום במאגר.
4.5. לאחר ביצוע הרישום למאגר, תבחן המועצה את המדריכים הרשומים בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן ותבחר את נותני השירות עימם היא מעוניינת להתקשר.
4.6. המועצה תשבץ המועצה את נותני השירות הרשומים בהתאם לצרכיה במסגרות השונות, כאשר להערכת המועצה ביחס לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) יהיה צורך בביצוע התקשרות עם כ -15 נותני שירותים.

ככל שבמאגר יהיו רשומים מספר גבוה יותר של נותני שירותים אשר יעמדו בתנאי הליך זה, ההתקשרות תעשה עם מספר נותני השירותים הדרוש למועצה אשר קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר ובעלי זמינות המתאימה לצרכי המועצה.

5. ניהול מאגר המדריכים/שיקולי המועצה בבחירה מתוך המאגר

5.1. הרישום במאגר המדריכים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף לשלוש שנים ממועד מתן הודעה למשתתף על רישומו במאגר, יחד עם זאת, בשלב זה, ככל שייחתם הסכם התקשרות עם מי מנותני השירות, הדבר יהיה למשך שנה"ל הנוכחית בלבד.
5.2. המועצה שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, את המאגר.
5.3. אין ביצירת מאגר המדריכים כדי למנוע מהמועצה לפעול בכל עת להרחבת המאגר ולצרף מעת לעת מדריכים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום מדריכים נוספים על פי צרכי המועצה.
5.4. הפניה למדריכים שייכללו ברשימות, תעשה על פי צרכי המועצה, ובין השאר, בהתאם לאמור להלן -
5.4.1. עם סיום הליכי הרישום, תבחן המועצה את נותני השירות אשר יירשמו למאגר בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.
5.4.2. לאחר בחינת נותני השירותים, תגבש המועצה המלצה להתקשרויות אשר תובא לאישור ועדת ההתקשרויות במועצה.
5.4.3. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המועצה תשבץ את נותני השירותים השונים בכל מסגרת, תוך התחשבות בזמינות נותן השירות וצרכי כל מסגרת באופן פרטני.
5.5. בחינת ההצעות ובחירת הזוכים
ראשית תערך בחינה ביחס לעמידות הנרשמים בתנאי הסף הכלולים בהליך. משתתפים אשר הצעתם עומדת בתנאי הסף, ינוקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

קריטריון

הניקוד המרבי  

שנות ניסיון בהדרכה חינוכית - טיפולית, ייבחן על בסיס קורות חיים והמלצות

עד  10 נקודות

שנה -שנתיים

3

שלוש -חמש שנים

6

מעל 5 שנים

10

מספר מסגרות להם ניתנו שירותי הדרכה, כאשר כל כיתה בתוך אותה מסגרת תחשב "מסגרת" לצורך בחינת האיכות ברכיב זה

עד  10 נקודות

מספר מסגרות 1-5

3

מספר מסגרות 6-9

6

מעל 10 מסגרות

10

התרשמות הועדה המקצועית מטעם המועצה מ-2 דוח"ות הדרכה שנערכו ע"י המציע

עד 35 נקודות

התרשמות מהתייחסות לאיזון בין צוות-מנהלת-כיתות-טיפול האירועים חריגים ועוד

עד 15 נקודות

שימוש מגוון אמצעי הדרכה

עד 15 נקודות

נראות (בהירות הדוח ותצוגתו)

עד 5 נקודות

התרשמות הועדה המקצועית מטעם המועצה מתכנית הדרכה שנתית שתצורף להצעת המציע

עד 10 נקודות

ריאיון עם הועדה המקצועית

עד 25 נקודות

2 ניתוחי מקרה

עד 15 נקודות

התרשמות אישית

עד 10 נקודות

2 המלצות בכתב ממסגרת חינוכית לגיל הרך

עד 10 נקודות

סה"כ

100

 

5.6. בבדיקת ההצעות והמציעים תהיה המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
5.7. עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף זה.
5.8. בחרה הועדה המקצועית להתקשר עם נותן שירות, ייחתם בין המועצה לנותן השירות הסכם לתקופה קצובה ביחס לשנת הלימודים הנוכחית, כולל עד 4 תקופות אופציה נוספות להארכה, בנות עד 12 חודשים כל אחת, על פי דוגמת נוסח הסכם המצורף למסמכי פניה זו (נספח ד').
5.9. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תנאי לחתימת הסכם הינו עמידת המבקש בדרישות הבאות:
- המצאת אישור משטרה בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.
- המצאת אישור קיום ביטוחים על פי דרישת יועץ הביטוח של המועצה. המועצה תהיה רשאית לערוך שינויים בדרישות הביטוח, באישור יועץ הביטוח של המועצה.
- מילוי שאלון לאיתור ניגוד עניינים. (נספח ב')
- נותן שירות שהינו תאגיד נדרש להמציא תצהיר בדבר עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – .1976 (נספח ג') המועצה שומרת על זכותה לבצע תיקונים ו/או שינויים בהסכם המצ"ב על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצורך.
5.10. התמורה ביחס לשירותים הינה קבועה בהתאם להנחיות משרד החינוך ותעמוד על סך של 180 ₪ כולל מע"מ ביחס לכל שעת פעילות, בהיקף מינימלי של 4 שעות פעילות בכל חודש בכל מסגרת.
5.11. מעבר לשעות ההדרכה הישירות בכל מסגרת, כל נותן שירותים יידרש להשתתף בהכשרות/הדרכות (להלן: "שעות ליווי והדרכה")מטעם המועצה/משרד החינוך בהיקף ובהתאם לצורך. (תלוי בכמות המסגרות אותן ילוו בפועל).
5.12. שיבוץ סופי/כמות מסגרות סופית - תקבע על פי צרכי המועצה תוך התחשבות בזמינות נותני השירות ולזוכים הרלבנטיים תינתן הודעה מתאימה, מיד עם מתן ההודעה יושלמו הליכי החתימה על ההסכם ונותני השירות ידרשו להתחיל בביצוע השירותים באופן מיידי.
5.13. נותן שירות שיבקש להצטרף לרשימת המדריכים, לאחר סיומם של ההליכים נשוא פניה זו, יהיה רשאי להפנות בקשה מתאימה למועצה וזו תיתן החלטתה בנדון. בשלב ראשון ידונו בקשות שהוגשו עד למועד האחרון הקבוע במסמך זה. לאחר מכן יבחנו בקשות אחת לתקופה בהתאם להחלטת המועצה.
5.14. נותן שירות שיבקש להיגרע מרשימת המדריכים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר למועצה בכתב.
5.15. המועצה תהיה רשאית למחוק נותן שירות מהמאגר, לאחר שתיתן לו הזדמנות לטעון בעניין זה.
5.16. המועצה תהיה רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר לנותני השירות השונים הכלולים ברשימה.
5.17. נותן שירות שייכלל ברשימת המדריכים - מחויב למסור למועצה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רישום וזאת לא יאוחר מתוך 14 יום ממועד שנודע לספק על השינוי.
5.18. למען הסר ספק מובהר כי המועצה איננה מתחייבת להתקשר עם כל נותני השירות אשר ייכללו במאגר לצורך ביצוע שירותים בתחום כלשהו, כן רשאית המועצה לפנות גם לנותני שירות שלא נכללים במאגר, והיא תפעל ע"י שיקול דעתה הבלעדי.
5.19. אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר המדריכים על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיה של המועצה עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב את המועצה להתקשר באמצעות מאגר המדריכים מעבר לקבוע בדין.

6. העדר ומניעת ניגוד עניינים
6.1. בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים במתן השירותים נשוא פנייה זו, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של הספק במסגרת השירותים נושא הפנייה. בהתאם לכך, ככל שהמועצה תהיה מעוניינת להתקשר עם נותן השירות, ההתקשרות מותנית בכך שנותן השירות יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו;
6.2. המועצה שומרת על זכותה לבטל התקשרות ו/או לפסול מועמד על הסף ו/או להסיר מועמד הרשום במאגר בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

7. שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע לפנייה זו יש לפנות בכתב בלבד עד ליום רביעי 17.1.24 בשעה 09:00 למנהלת מחלקת גני ילדים וגיל הרך רחל קויתי, בדוא"ל [email protected] יש לוודא קבלה בטלפון מס' 089274013

בברכה
רחל קויתי
מנהלת מחלקת גני ילדים

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר מדריכים פדגוגים עבור מסגרות חינוך - טיפול במסגרות לידה עד שלוש במועצה


שימו לב - התהליך יכול לארוך מספר דקות. כדאי להכין מראש את המסמכים הבאים:
  •  קורות חיים.
  •  תעודות השכלה.
  •  דוגמת תכנית הדרכה שנתית מוצעת.
  •  דוגמת 2 דוחות שנערכו (ניתן להשחיר פרטים אישיים / מזהים).
  • 2 מכתבי המלצה ממסגרות לגיל הרך.
     

פרטי המבקש/ת
מספר בן 9 ספרותללא מקף או/ו רווח
פירוט השכלה

המבקש הינו בעל תואר שני בחינוך בגיל הרך, עם ניסיון של שנה לפחות והתמחות בהדרכה או ביעוץ חינוכי/פדגוגי.
או 
בעל תואר שני באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה התפתחויות/חינוכית / עבודה סוציאלית / מקצועות הבריאות (פרה רפואי) / חינוך מיוחד / ייעוץ חינוכי וניסיון של 2 שנים לפחות בהדרכת חינוך -טיפול במסגרות הגיל הרך ובעלות הכשרה מקצועית בתחומי ההדרכה והייעוץ. 
או
בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך לגיל הרך כולל בעלי תואר ראשון בחינוך או חינוך מיוחד או במסלול גננות והתמחות בהדרכה או בייעוץ חינוכי / פדגוגי או פסיכולוגיה התפתחויות/חינוכית / עבודה סוציאלית / מקצועות הבריאות (פרה רפואי) / ייעוץ חינוכי שהשלימו הכשרה מקצועית המתמקדת בהדרכה או בייעוץ פדגוגי ובתנאי שההכשרה ניתנה במוסד אקדמי הוכר ע"י משרד החינוך וכן בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהדרכת חינוך -טיפול במסגרות הגיל הרך או בוגרי קורס הדרכה ייעודי למעונות היום במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך (בוגר קורס הדרכה ייעודי ללא ניסיון בהדרכה, תועסק לתקופה של שנתיים כתקופת ניסיון).
או
בעל תואר ראשון שאינו בתחום המומחיות הנדרשת ונמצאת במהלך לימודים לתואר שני בחינוך לגיל הרך ובעלת ניסיון של 7 שנים בניהול מעון ובהדרכת צוותים חינוכיים במעונות שעברה קורסי הכשרה להדרכה בגיל הרך עם עדיפות למומחיות בלידה שלוש.
יודגש כי מדריכים חינוכיים ללא תואר שני, נדרשים להשלים תואר שני וקורס הכשרה בהדרכה/ביעוץ במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.
 

במידת הצורך
במידת הצורךBrowser not supported