תהליך השיבוץ

השיבוץ לגני הילדים ייקבע על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים, בתהליך יילקחו בחשבון גם 
הקריטריונים הבאים:
• שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי/ממלכתי דתי) 
• גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד הצעירים     

ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים, ייתכן שהשיבוץ לא יהיה ביישוב בו מתגוררת המשפחה. 

תהליך הגשת ערר

• לאחר קבלת השיבוץ לגן, ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, בו ניתן לציין את סיבת הערעור והגן המבוקש. 
• התאריכים להגשת ערעור יפורסמו בהודעת השיבוץ.     
• ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים באתר השיבוץ לגן, לא יתקבל ולא יידון.     
• ניתן לערער פעם אחת בלבד.     
• ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון: חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, סיבות אישיות או משפחתיות, חוזה המעיד על מעבר דירה, שינוי זרם חינוכי וכיו"ב. 

התשובות לערר הינן סופיות