חלוקת תמיכות (ספורט) 2014: 

מליאת המועצה בישיבתה מס' 542 מיום ה - 27/7/14, אישרה את התמיכות לעמותות בתחום הספורט לשנת 2014 כדלהלן:

שם הגוף שהגיש בקשה לתמיכה

תחום עיסוק שבגינו מבוקשת התמיכה

הסכום שאושר ע"י מליאת המועצה מתקציב תמיכות

מימון חיצוני

עמותה לקידום הספורט בנצר סרני

תמיכה בנושא ספורט

20.000 ₪

 

עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר

תמיכה בנושא ספורט

40.000 ₪

 

עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה

תמיכה בנושא ספורט

18.141 ₪

18.141 ₪

(ממנהל הספורט)

עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר

תמיכה בנושא ספורט

20.000 ₪

 

עמותת סאנגרוק טאנקוונדו

תמיכה בנושא ספורט

20.000 ₪

 

עמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען

תמיכה בנושא ספורט

20.000 ₪