חלוקת תמיכות (ספורט) 2018

מליאת המועצה בישיבתה מס' 580 מיום ה - 24.6.2018, אישרה את התמיכות לעמותות בתחום הספורט לשנת 2018 כדלהלן:

שם הגוף שהגיש בקשה לתמיכה   תחום עיסוק שבגינו מבוקשת התמיכה הסכום שאושר ע"י מליאת המועצה מתקציב תמיכות      מימון חיצוני
 עמותה לקידום הספורט בנצר סרני  תמיכה בנושא ספורט   20,000 ש"ח   
 עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותה מכבי נ.ש.ר עזריה   תמיכה בנושא ספורט  59,266 ש"ח  כולל תקבולים ממנהל הספורט
 עמותת סאנגרוק טאקונדו   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותה לקידום הספורט מצליח    תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   
 עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר   תמיכה בנושא ספורט  40,000 ש"ח   
 עמותת גלאו''פ גשר לאהבה ופתיחות   תמיכה בנושא ספורט  20,000 ש"ח   

 

תבחינים למתן תמיכות (ספורט) 2018

מליאת המועצה האזורית גזר, בישיבתה מיום  25.6.17 קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לגופים ועמותות בתחום הספורט, לשנת 2018, הפועלים בתחום המועצה.

נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדה של מנהלת התרבות הגב' מרסל עמירה מה - 4.1.18.

על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש הבקשה לתמיכה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל התמיכות, עד ליום ה- 28.2.18,
למשרדה של מנהלת התרבות במועצה, הגב' מרסל עמירה.

נוהל תמיכות 2018

נוהל תמיכות 2018 - נספח א'

נוהל תמיכות 2018 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2018 - נספח ג'